Vasario 02, 2021

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti, prašymų teikimo pradžią – 2021 m. vasario  8 d. (8:00 val.), pabaigą –  2021 m. kovo 5 d. (15:00 val.).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos, Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2021 m. kovo 22 d.

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą  (https://studentai.vsf.lt/studentai/) ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu iki 2021 m. kovo 5 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu (https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1). Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti

studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą

teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;

paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio (2 000 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų

gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (1 000 Eur);

paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžio (2 400 Eur).

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite VSF tinklalapyje.

Skip to content