2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Marijampolės Kolegija rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Marijampolės kolegiją teikiant prašymą:

Ši duomenų subjekto prašymo forma yra skirta padėti duomenų subjektui įgyvendinti jo teises, taip pat, Marijampolės kolegijai, kaip duomenų valdytojui surasti duomenų subjekto asmens duomenis. Ši duomenų subjekto prašymo forma yra tik rekomendacinio pobūdžio, duomenų subjektas turi teisę pateikti ir pasirinktos laisvos formos prašymą.

Šiuo prašymu prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, duomenų subjektui bus pateikta arba veiksmai bus atlikti per 1 mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos. Tas laikotarpis prireikus galės būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis, duomenų subjektas bus informuotas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Gavus šį prašymą, turės būti nustatoma duomenų subjekto tapatybė, siekiant, kad informacija apie duomenų tvarkymą nebūtų teikiama pašaliniams asmenims, kurie neturi teisės su ja susipažinti bei duomenų subjekto gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją, reikalingą prašymui išspręsti ar įvykdyti. Šiame prašyme pateikti asmens duomenys bus naudojami šio prašymo nagrinėjimo, atsakymo į prašymą pateikimo ir (ar) atitinkamų veiksmų įvykdymo pagal prašymą tikslais, taip pat, archyvavimo ir duomenų apie asmens duomenų tvarkymą saugojimo tikslu.

Jeigu turite klausimų dėl prašymo pildymo ir (ar) duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos ar procedūros, taip pat visais kitais iškilusiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga galite kreiptis į BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Marijampolės kolegijoje vykdantį duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

Taip pat susipažinkite su Marijampolės kolegijos: