Projektais grįstas mokymasis (ProBased)

Pagrindinis veiksmas 2:
 • Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir dalijimasis gerąja patirtimi;
 • Strateginė partnerystė profesinio mokymo srityje.
 • Inovacijų plėtra.
Projekto trukmė:

2017-10-10 – 2019-10-09

PROJEKTO PARTNERIAI:
 • Bernova Nazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija);
 • TENDER di Sdogati Claudio (Italija);
 • Marijampolės kolegija (Lietuva);
 • CIFP DON BOSCO LHII (Ispanija);
 • Fundacao Escola Profissional de Setubal (Portugalija);
 • CIGLI IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija).
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS:
 • Profesinio rengimo įstaigų mokytojai;
 • Profesinio rengimo įstaigų studentai;
 • Universitetų atstovai.
PROJEKTO TIKSLAI:

Pagrindiniai šio projekto tikslai – kūrybiškai skatinti studentus pritaikyti įvairių dalykų žinias ir įgūdžius praktikoje. Skatinti dalijimąsi žiniomis ir kompetencijomis bei inovatyviomis idėjomis profesinio rengimo srityje visoje Europoje. Sukurti tarptautinę bendruomenę, kuri dalintųsi gerosiomis patirtimis, įgytų naujų žinių ir kompetencijų  bei suskurtų naujas, profesiniam rengimui skirtas, mokymosi priemones.

PROJEKTO UŽDAVINAI:
 • Sukurti tvarų ir tvirtą ryšį tarp mokslo ir darbo.
 • Sukurti naują mokymo metodiką ir medžiagą profesinio rengimo įtaigų studentams.
 • Pagerinti studentų komunikacijos ir anglų kalbos įgūdžius.
 • Sukurti tarptautinę bendruomenę, kuri dalintųsi gerąja patirtimi, žiniomis, kompetencijomis ir sėkmingai įgyvendintų projekto rezultatus.
 • Skatinti projekto partnerių tarptautiškumą.
PROJEKTO REZULTATAI IR PRODUKTAI:
 • Projektų tikslinių grupių atstovai įgis daug teorinių ir praktinių žinių apie projektais grįstą mokymąsi.
 • Bus sukurta nauja, projektiniu mokymusi ir problemų sprendimo metodu paremta, mokymo medžiaga.
 • Profesinio rengimo įstaigų studentai gebės geriau pritaikyti teorines žinias praktikoje, įgis daugiau praktinių įgūdžių, patobulins problemų sprendimo bei darbo komandoje įgūdžius.
 • Pagerinta mokslo kokybė profesinio rengimo įstaigose.

ERASMUS+ programa

Pagrindinis veiksmas 2:
 • Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi;
 • Gebėjimų stiprinimas bendradarbiaujant su Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis partnerėmis aukštojo mokslo ir jaunimo srityse.
Socialinio verslumo, socialinių inovacijų ir socialinį poveikį turinčių veiklų organizavimas jaunimui, siekiant bendruomenės sutelktumo ir įgalinimo (SCORE)

Nr. 2016-1668/001-001

Projekto trukmė: 2016.08.01 – 2017.07.30

Projekto partneriai:
 • FCI of Varna Management University (Bulgarija) (koordinatorius)
 • Marijampolės kolegija (Lietuva)
 • Namik Kemal University(Turkija)
 • Young Achievement Sports for Development (Zimbabvė)
 • Search and Groom Youth for Development Centre (Nigerija)
 • Poetavango Spoken Word Poetry (Botsvana)
TIKSLINĖ GRUPĖ:
 1. studentai ir su jaunimu dirbantys asmenys;
 2. švietimo įstaigų ir mokymo centrų atstovai;
 3. sporto asociacijų, darbo su jaunimu ar plėtros NVO atstovai.
Projekto tikslas:

Didinti partnerių šalių jaunimo organizacijų galimybes plėtoti ir įgyvendinti socialinį poveikį turinčias sporto veiklas, keičiantis gerąja praktika, darbo su jaunimu ir neformaliojo ugdymo metodais ir atviros prieigos mokymo medžiaga (nemokamais švietimo ištekliais) sporto renginių organizavimo, socialinių inovacijų, įtakos ir verslumo srityse.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
 1. Pasitelkiant naujausius akademinių tyrimų ir metodikų pasiekimus, sukurti aukštos kokybės metodinę-edukacinę medžiagą neformaliam ugdymui socialinės integracijos srityje (socialinio verslumo, socialinių inovacijų ir socialinį poveikį turinčių sporto renginių organizavime), skirtą atvirai mokymosi prieigai.
 1. Skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, panaudojant sporto veiklas nuolatiniam visuomenės vystymuisi, integracijai ir socialiniam verslumui;
 2. Per mokymus ir praktika paremtą patirtinį mokymą gerinti partnerių šalių universitetų, jaunimo organizacijų ir kitų socialinėje srityje dirbančių subjektų darbo su jaunimu įgūdžius ir gebėjimus taikyti socialines inovacijas šioje srityje,prisidedant prie jaunimo integracijos ir geresnio įsidarbinimo galimybių.
 3. Skleisti SCOREprojekto metu sukurtas mokymo priemones ir metodikas tikslinėse SCORE grupėse partnerių šalyse ir už jų ribų;
 4. Skleisti visuomenėse Europos Sąjungos požiūrį į socialinę integraciją, švietimą, mokymą ir jaunimo dalyvavimą; aktyviai prisidėti prie ES integracinių iniciatyvų įgyvendinimo, kovojant su socialine atskirtimi, jaunimo nedarbu.

SCORE projekto tikslai remiasi Erasmus+ programos tikslais. SCORE skatins partnerių šalių jaunimo bendradarbiavimą ir mainus; gerins partnerių šalių jaunimo organizacijų ir neformaliojo ugdymo kokybę, didins partnerių šalių ir aukštojo mokslo sinergiją bei papildomumą; skatins tarptautinį visų su jaunimu dirbančių asmenųneformaliojo ugdymomobilumą, siekiant patobulinti jų asmenines ir organizacijų, kuriose dirba, kompetencijas.

PROJEKTO PRODUKTAI:
 • Neformaliojo švietimo programa ir mokymo medžiaga (renginių organizavimo, socialinio poveikio bei socialinio verslumo ir inovacijų srityse);
 • „Sportas ilgalaikiam socialiniam poveikiui – darbo su jaunimu gerosios patirties rinkinys“ skirtas Europos Sąjungai ir projekto partnerėms šalims (Zimbabvei, Nigerijai, Botsvanai);
 • Organizacijų, vykdančių socialinį poveikį turinčias veiklas, SCORE tinklas;
 • Seminarai partnerių šalyse.
FINANSAVIMO ŠALTINIO INFORMACIJA:

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“

Mobilioji praktikų programėlė

Mobilioji praktikų programėlė
Nr. 2015-1-ES01-KA202016358Projekto trukmė: 2015.09.01 – 2017.11.01

PROJEKTO PARTNERIAI:
 • IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI Ispanija (koordinatoriai) www.zubirimanteo.com
 • C.M. SKOULIDI & SIA E.E. Graikija www.p-consulting.gr
 • EfVET Nyderlandai  www.efvet.org
 • Anespo Portugal www.anespo.pt
TIKSLINĖ GRUPĖ:
 1. praktikų vadovai, konsultantai, susiję su praktiniu mokymu, o taip pat profesinio mokymo mokytojai (partnerių organizacijose ir regione);
 2. studentai.
Projekto tikslai:

sustiprinti studentų įsidarbinimo įgūdžius taikant inovacijų modelį bei mobiliąją  programėlę JOPAPP.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
 1. skatinti įvairių skaitmeninių technologijų taikymą jaunimo mokymo(si) veiklose, praktikose bei darbe;
 2. ugdyti įgūdžius, taikant inovatyvius metodus.
FINANSAVIMO ŠALTINIO INFORMACIJA:

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“

Psichologinis klimatas organizacijoje

Psichologinis klimatas organizacijoje
Nr. 2014-1-FI-01-KA202-000849Projekto trukmė: 2014.11.01 -2016-10-31

PROJEKTO PARTNERIAI:
 • Keskuspuisto Vocational College, Finland (coordinator)
 • Tietgen, Denmark
 • Marijampole College, Lithuania
 • FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, Spain
 • EfVET, Netherlands
 • ROC Da Vinci College, Netherlands
 • The Finnish Association for Mental Health, Finland
TIKSLINĖS GRUPĖS:
 • Profesinių mokymo įstaigų mokytojai, praktinio mokymo vadovai ir meistrai, direktoriai
 • Studentai/mokiniai/jų tėvai
 • Studentų praktikos įstaigos, jų vadovai ir darbuotojai
Projekto tikslai:
 • Tobulinti mokytojų, direktorių praktinio mokymo specialistų profesines kompetencijas, įveikiant mokinių ir studentų psichologines bei psichinės sveikatos problemas;
 • Sukurti konkrečias priemones studentams, tėvams bei praktikų vadovams, įgalinančias palengvinti šį darbą: mokymo medžiagą ir metodines priemones, kurios padės studentams derinti psichologinių įgūdžių įgijimą su profesine raida.
FINANSAVIMO ŠALTINIO INFORMACIJA:

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“

Kulinarijos meno ugdymas jaunimo užimtumui didinti ir socialinei integracijai skatinti

Kulinarijos meno ugdymas jaunimo užimtumui didinti ir socialinei integracijai skatinti
Nr. 2015-1-BG01-KA204-014346Projekto trukmė: 2015.09.01 – 2017.09.01

PROJEKTO PARTNERIAI:
 • MK OOD, Bulgaria
 • Culinary Arts & Hospitality Association, Bulgaria
 • USAL, United Kingdom
 • Marijampole College, Lithuania
 • FASE, Spain
 • YouNet, Italy
 • Zaposlitveni Center GEA , Slovenia
 • BEFO, Latvia.
TIKSLINĖ GRUPĖ:

Nedirbantis ir nesimokantis jaunimas (NEETs)

Projekto tikslai:

* Vystyti kulinarijos meną, ypatingą dėmesį skiriant inovacijoms ir naujoms socialiai atsakingoms verslo tendencijoms

* Tobulinti suaugusiųjų švietimą (mokymo kokybę), verslą (besimokančiųjų kompetencijas) ir visuomenę (skatinti socialinę atsakomybę ir socialinį verslumą)

FINANSAVIMO ŠALTINIO INFORMACIJA:

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“