Marijampolės kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Sūduvos regione. Tai kuriantis, atviras, modernus Pietų Lietuvos kultūros ir mokslo centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, studijų ir verslo bendruomene, užtikrinantis patrauklią ir kokybišką studijų aplinką, kurioje studentai gali įgyti ir plėtoti savo kraštui, Europai bei globaliam pasauliui reikalingas žinias ir gebėjimus. Nuo 2008 m. mes dalyvaujame Erasmus+ programos veiklose, per tą laiką užmezgėme naujus ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis, kas mūsų studentams ir personalui leido lanksčiai išbandyti studijas, praktikas, suteikė ne tik akademinės, bet ir įvairialypės daugiakultūrinės patirties.

Tolimesniuose etapuose dėka „Erasmus+“ programos, Marijampolės kolegija įgyvendins pagrindinius institucijos internacionalizacijos ir modernizavimo iššūkius, kad prisidėtų prie Europos švietimo erdvės tikslų. Tokiu būdu padidinsime Europos aukštojo mokslo patrauklumą, pasiūlysime studentams ir personalui galimybę mokytis ir (arba) profesinę patirtį kitoje šalyje, skatinsime kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę (mes rengiame dalykus anglų kalba), plėtosime iniciatyvas, skirtas vienai ar kelioms švietimo mokymo sritims, ir skatinsime naujoves, keitimąsi patirtimi ir žiniomis bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, dalyvaujančiomis švietimo ir mokymo ar kitose susijusiose srityse.

Mes siekiame:

  • Nuolat gerinti studijų ir paslaugų kokybę tobulinant vykdomas programas, kurti naujas ir orientuojantis į darbo rinkos ir stojančiųjų poreikius.
  • Būti atviru ir patikimu krašto, šalies ir pasaulio verslo, kultūros ir socialinių institucijų partneriu.
  • Pagerinti mokymosi rezultatus (žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis), kad paskatintume asmenybės vystymąsi, aktyvų piliečių įsitraukimą į visuomenės gyvenimą ir studentų galimybes įsidarbinti Europos darbo rinkoje bei už jos ribų.
  • Remti asmenų, dirbančių švietimo ir mokymo srityje, profesinį tobulėjimą, siekiant naujovių ir gerinant mokymo, mokymo kokybę visoje Europoje.
  • Nuolat tobulinti studijų turinį ir procesą, atsižvelgiant į inovacijas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, plėtojant tarptautiškumą.
  • Pagerinti dalyvių užsienio kalbų mokėjimą.
  • Gerinti dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis, suteikdami jiems galimybę užmegzti tarptautinių kontaktų tinklus, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatumo jausmą.
  • Padidinti mūsų švietimo, mokymo srityje veikiančios organizacijos gebėjimus, patrauklumą ir tarptautinį matmenį, kad galėtume pasiūlyti veiklas ir programas, kurios geriau atitiktų asmenų poreikius Europoje ir už jos ribų.
  • Užtikrinti geresnį kompetencijų, įgytų per mokymo laikotarpius užsienyje, pripažinimą.
  • Skatinti aplinkai nekenksmingą praktiką.

Erasmus+ programa mums leis dirbti kartu su kitomis suinteresuotomis šalimis iš kitų valstybių, diegiant naujoves ir modernizuojant mokymo ir lavinimo praktiką, padės užtikrinti, kad studentai įgytų įgūdžių, kurių jiems reikia sėkmei šiuolaikiniame pasaulyje. Galėsime keistis gerąja patirtimi, diegti inovacijas ir dirbti kartu, kad padėtume pagerinti aprūpinimą, skatinti augimą ir kurti darbo vietas.

Inkliuzinis ugdymas, bendros vertybės ir kultūra, laikomi darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir geresnės socialinės sanglaudos varikliais, taip pat priemone patirti visos Europos tapatumą. Dviejų kalbų mokėjimas, be gimtosios kalbos, ir skaitmeninės kompetencijos, bus įgytos pagal šią programą. Turėsime žinių aljansus tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių, skatinančių inovacijas, verslumą, kūrybiškumą, įsidarbinimo galimybes, keitimąsi žiniomis ir (arba) daugiadalykį mokymą ir mokymąsi,