Erasmus+ studentų mobilumo informacija ir reikalingi dokumentai

Studentų stipendijų dydžiai KA131 mobilumui

Šie dydžiai bus taikomi 2022 m. kvietimo projektuose

Erasmus+ studentų mobilumo informacija

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

  • vykstant studijuoti – studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), kurioje nurodyta privaloma studijų programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos;
  • Vykstant atlikti praktikos – praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeship), kurioje nurodyta privaloma praktikos programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti institucija ir priimanti įmonė.

Šiose sutartyse apibrėžiami tiksliniai mokymosi užsienyje laikotarpio mokymosi rezultatai ir pateikiamos oficialaus pripažinimo nuostatos, taip pat nurodoma studijų laikotarpio ir (arba) praktikos vieta. Taip pat siunčianti institucija ir studentas turėtų sutarti dėl kalbos mokėjimo lygio (pagrindinės dėstymo (mokymo) ar darbo vietos kalbos), kurį studentas turi būti pasiekęs iki studijų (praktikos) laikotarpio pradžios. Jeigu reikia, siunčianti institucija ir studentas sutaria dėl tinkamiausios kalbinės paramos, kuri turi būti suteikta, kad studentas galėtų pasiekti sutartą lygį.

Studentas su jį siunčiančia institucija pasirašo finansinę sutartį, kurioje numatomas studijų/praktikos laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Studentas prieš išvykstant turi susipažinti su „Erasmus+“ studento chartija, kurioje išdėstomos studento teisės ir pareigos, susijusios su jo studijų ar praktikos užsienyje laikotarpiu, ir paaiškinami įvairūs veiksmai, kurie turi būti atlikti prieš prasidedant mobilumo laikotarpiui, jo metu ir jam pasibaigus.

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi atrinkti savi studentai (išskyrus tuos, kuriems studijų ar praktikos užsienyje kalba yra gimtoji) prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.

Taip Marijampolės kolegija galės nustatyti studentus, kuriems reikėtų internetinio kalbos kurso. Studentai, jiems paskyrus internetinius kalbos kursus, prisiima atsakomybę už tokio kurso išklausymą.

Mobilumo laikotarpio pabaigoje studentai atliks antrąjį testą padarytai pažangai mokantis pagrindinės užsienio kalbos įvertinti.

Mobilumui pasibaigus

Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui ir jį Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą bei išduoti akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.

Marijampolės kolegija privalo visiškai pripažinti „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Informacija apie ERASMUS+ praktiką

Kodėl verta atlikti ERASMUS+ praktiką?

• Tobulinami darbiniai įgūdžiai;
• Atskleidžiamos profesijai naudingos asmeninės savybės;
• Tobulinti užsienio kalbos gebėjimus;
• Akiračio praplėtimas, naujos kultūros pažinimas, kantrybės ir tolerancijos ugdymas;
• Naujos pažintys.
• Erasmus praktika, kuri yra studento studijų sudedamoji dalis, yra pripažįstama ir įskaitoma kaip profesinės veiklos praktika.

Praktikos trukmė ir finansavimo sąlygos

Erasmus stipendiją praktikai gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktikos trukmė 2–12 mėn.
Erasmus+ programos finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei
praktikai po studijų baigimo (absolventų praktika).

Stipendijų dydžiai

Studentams, sėkmingai praėjusiems atranką, mokama Erasmus stipendija, kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama atlikti praktikos.

PATEIKTI PRAŠYMĄ
Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms praktikos užsienyje išlaidoms padengti.

Praktikai į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).
Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą praktikai užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos
vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos pateikiama Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.

Kaip susirasti praktikos vietą?

Praktikos vietos galima ieškoti bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje,
nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:
• valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
• vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
• diplomatinėje atstovybėje;
• aukštojo mokslo institucijoje;
• mokslinių tyrimų institute / centre;
• švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
• ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Priimančiąja institucija negali būti:

• Europos Sąjungos institucijos;
• organizacijos arba organizacijų padaliniai, administruojantys ES programas.

Atranka ir kriterijai

Atranka Erasmus praktikai vykdoma du kartus per metus. Lapkričio mėnesį atrenkami studentai vykti praktikai užsienyje nuo kitų metų sausio mėnesio. Kovo mėnesį atrenkami studentai vykti praktikai užsienyje nuo gegužės mėnesio.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

• neturi akademinių įsiskolinimų;
• priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa atitinka studijų programos reikalavimus;
• aiški ir stipri motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
• moka užsienio kalbą, kuri bus darbinė kalba priimančioje institucijoje;
• ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai.
Norėdami dalyvauti konkurse, studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti prašymą. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Absolventų praktika

Norintys atlikti absolventų praktiką dokumentus Erasmus koordinatoriui turi pateikti paskutiniame studijų semestre, tačiau
sprendimas dėl stipendijos skyrimo priimamas tik sėkmingai baigus studijas (apsigynus baigiamąjį darbą). Absolventų praktika turi būti
atlikta per pirmus metus po studijų baigimo.

Informacija apie ERASMUS+ studijas

Kodėl verta dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje?

• patobulinami užsienio kalbos gebėjimai;
• sustiprinamas pasitikėjimą savimi;
• užsienyje išlaikyti egzaminai įskaitomi Marijampolės kolegijoje.
• akiračio praplėtimas, naujos kultūros pažinimas, kantrybės ir tolerancijos ugdymas;
• naujos pažintys;
• savarankiškumas, drąsa;
• stipresnė motyvacija mokytis ir siekti daugiau nei prieš išvykstant;
• išskirtinė patirtis (ne tik akademiška, bet ir gyvenimiška).

Studijų trukmė ir finansavimo sąlygos

Erasmus stipendiją studijoms gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Studijų užsienyje trukmė: 3-12 mėn.
Erasmus+ programos finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo (absolventų
praktika).
Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą studijoms užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos rasite Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.
Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms studijų užsienyje išlaidoms padengti.
Studijoms į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai studijuoti Erasmus partnerinėje institucijoje, naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).

Stipendijų dydžiai

Studentams, sėkmingai praėjusiems atranką, mokama Erasmus stipendija, kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama studijuoti.

Atranka ir kriterijai

Atranka Erasmus studijoms vykdoma du kartus per metus. Rudenį atrenkami studentai studijoms užsienyje einamųjų mokslo metų pavasario semestrui. Pavasarį atrenkami studentai studijoms užsienyje kitų mokslo metų rudens semestrui.
Norėdami dalyvauti konkurse, studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti prašymą. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

• neturi akademinių skolų;
• studijuoja bent antrame studijų semestre;
• ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
• moka užsienio kalbą, kuria planuoja studijuoti partnerinėje aukštojoje mokykloje;
• turi aiškią ir stiprią motyvaciją;
• priimančios institucijos siūlomi studijų dalykai atitinka studento studijų kryptį ir lygį.

Kaip pasirinkti aukštąją mokyklą?

Aukštąją mokyklą turite pasirinkti iš sąrašo aukštųjų mokyklų, su kuriomis Marijampolės kolegija turi sudariusi sutartis dėl studentų mainų.
Renkantis aukštąją mokyklą atkreipkite dėmesį, ar:
• aukštoji mokykla, kurioje norite studijuoti, gali pasiūlyti studijų dalykus, atitinkančius Jūsų studijų kryptį Marijampolės kolegijoje;
• mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstomi dalykai užsienio aukštojoje mokykloje.