ERASMUS+ 

ES Erasmus tarptautinių mainų rėmimo programa ERASMUS+ suteikia daug galimybių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus programoje.

Pagal Erasmus+ programą studentai gali vykti:

 • dalinai studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose;
 • atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Pretenduoti į Erasmus+ programos stipendiją studijoms užsienyje ir į Erasmus+ programos studento statusą turi teisę visi Marijampolės kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, baigę pirmąjį kursą, taip pat, atsinaujinusios programos rėmuose, tokia galimybė suteikiama paskutinio kurso studentams po studijų baigimo, vienerių metų eigoje.

Erasmus+ studijos ir praktikos

Marijampolės kolegija įgyvendina Erasmus+ programos KA1 veiklas organizuodama studentų ir personalo mobilumą.

Erasmus+ programa remia ir skatina studentų bei absolventų, dėstytojų ir administracijos personalo mobilumą bei daugiašalį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei kitomis organizacijomis. Marijampolės kolegija bendradarbiauja su kitomis šalimis partnerėmis. Žemiau  galite rasti mūsų partnerių sąrašą.

Erasmus+ studentų mobilumas studijoms ir praktikai bei darbuotojų mobilumas dėstymui ir mokymams vykdomas į tas užsienio aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis Universitetas turi pasirašęs Erasmus+ sutartis. Studentų praktikų ir darbuotojų mokymų vizitai gali vykti ir į tas organizacijas, su kuriomis Universitetas neturi pasirašęs bendradarbiavimo sutarčių, tačiau priimančioji institucija atitinka Erasmus+ dalyvio reikalavimus ir sutinka priimti Universiteto studentus ar darbuotojus.

Atrankos kriterijai vykstant į studijas ar praktiką užsienyje

„Erasmus+“ studentų mainų programos atrankos kriterijai:

Studijoms užsienyje:

 1. Užsienio studijų plano atitiktį su programa:
  • Kandidatai atrenkami pagal tai, ar jų pasirinktos užsienio studijos atitinka jų šaltinio institucijos programą.
 2. Studento akademiniai pasiekimai:
  • Mobilumo studijoms nesiunčiami kandidatai su akademiniais įsiskolinimais.
 3. Užsienio kalbos mokėjimą:
  • Atsižvelgiama į kandidato užsienio kalbos mokėjimą, kuris yra svarbus studijoms užsienyje.
 4. Studento motyvaciją ir gebėjimą integruoti studijų galimybes:
  • Vertinama studento motyvacija ir jo gebėjimas integruoti užsienio studijas į savo akademinį planą.
 5. Bendravimo gebėjimus ir pasirengimą tarpkultūrinei patirčiai:
  • Vertinamas kandidato gebėjimas bendrauti ir pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

Praktikai pagal „Erasmus+“ studentų mainų programą:

 1. Bendravimo gebėjimus ir pasirengimą tarpkultūrinei patirčiai:
  • Pirmenybė teikiama studentams su gerais bendravimo gebėjimais ir pasirengimu tarpkultūrinei patirčiai.
 2. Praktikos vietos atitiktį studijų programai:
  • Atsižvelgiama, ar praktikos vieta atitinka kandidato studijų programą.
 3. Motyvaciją ir gebėjimą integruoti praktikos metu įgytas žinias:
  • Vertinama kandidato motyvacija ir jo gebėjimas integruoti praktikos metu įgytas žinias į savo studijas ir tolimesnę darbinę veiklą.
 4. Užsienio kalbos mokėjimą:
  • Atsižvelgiama į užsienio kalbos mokėjimą, kuris gali būti svarbus praktikos metu.
 5. Studento akademiniai pasiekimai:
  • Vertinami akademiniai pasiekimai.

Papildomai pirmenybė teikiama tiems studentams, kurie siekia dalyvauti absolventų praktikoje „Erasmus+“ mobilumo programos pagrindu, ypač tiems, kurie pretenduoja į praktikos vietas, atitinkančias suteikiamą kvalifikaciją pagal įrašą diplome ir suteikiančias pridėtinę vertę absolvento įsidarbinamumui.

Papildomos mainų finansavimo galimybės

Papildoma finansinė parama

Papildoma finansinė parama ekologiškos kelionės atveju  – kai į priimančią instituciją ir atgal, keliaujama mažai aplinką teršiančiomis transporto priemonėmis, (autobusais, traukiniais, taip pat automobiliu, kai vykstama su bendrakeleiviais dalyvaujančiais mobilumo veikloje). 

 • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50,00 EUR išmoką ir stipendiją už ne daugiau kaip 4 kelionės dienas. 
 • Papildoma parama kelionei išmokama studentui atsiskaičius už mobilumą ir pateikus dokumentus, įrodančius ekologišką keliavimą bei trukmę ir pasirašiusius sąžiningumo deklaraciją ir įkėlus dokumentus į Mobility Online sistemą. 

Mažiau galimybių turintiems asmenims, kurie formaliai yra priskirti jautriausioms bendruomenės narių grupėms gali būti teikiama papildoma finansinė parama. Papildoma parama pridedama prie mobilumo dotacijos ir apskaičiuojama remiantis fiksuotais dydžiais: 

 • ilgalaikio mobilumo atveju – 250.00 Eur per mėnesį; 
 • trumpalaikio mobilumo atveju – 100 Eur (kai mobilumo trukmė 5 – 14 dienų) ir 150.00 Eur (kai mobilumo trukmė 15 – 30 dienų). 

Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms bendruomenės narių grupėms yra teikiami elektroniniu paštu international@mkolegija.lt iki 1 einamojo mėnesio dienos. Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip iki 15 einamojo mėnesio dienos.

Patvirtinimas dėl priskyrimo jautrioms asmenų grupėms įkeliamas į Mobility Online sistemą prieš pasirašant finansasinę sutartį žingnsyje “Info about Top-Ups/Additional Support”.

Papildoma individuali dotacija pagal realiai patirtas išlaidas gali būti skiriama studentams, absolventams, dėstytojams ir personalo darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių. 

Vadovaujantis “Erasmus+” programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą finansavimą šiems poreikiams patenkinti. Paramai gauti reikia kreiptis tiesiogiai į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti prašomus pateikti dokumentus. Paraiškos forma bei priedai papildomai dotacijai gauti teikiama ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki studijų pradžios. 

Parama specialiesiems poreikiams gali būti skiriama studentams, kuriems jau paskirta “Erasmus+” mobilumo dotacija, toliau išvardytoms išlaidoms padengti: 

 1. Priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/ negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotu medicininių dokumentų išrašu. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų ar praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus teikiama realiai patirtomis išlaidoms padengti. 
 2. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti, jei jos pagrįstos.

Kaip teikti paraišką papildomai paramai?

Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms bendruomenės narių grupėms teikiami elektroniniu paštu adresu: International@mkolegija.lt. Patvirtinimas dėl asmens priskyrimo jautrioms asmenų grupėms ir prašymas skirti papildomą stipendiją teikiami Mobility Online sistemoje po atrankos. 

Dėl individualios dotacijos pagal realiai patirtas išlaidas reikėtų kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą el. paštu adresu: HEKA1papildomadotacija@smpf.lt 

Kilus papildomiems klausimams kreipkitės į Marijampolės kolegijos tarptautinių ryšių skyrių el. paštu adresu: International@mkolegija.lt. 

Praktikos galimybės 2023-2024:

Praktikos pasiūlymai Romoje

Praktikos pasiūlymai Portugalijoje

Online marketing & sales trainee

Outbound marketing trainee

Social media and sales specialist trainee

Language offer internships in the area of Business administration, Journalism, Project Management

Global recruiter

Recruiter assistant – process manager trainee

Communication & event organizer trainee

Algoos Study Work and Travel praktikos galimybės ir kontaktai.

Tarptautiniai partneriai

STUDENTAMS

Žiūrėti

Marijampolės kolegijai suteikta Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų.

Aukštosioms mokykloms ECHE yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ tarptautinius projektus. Chartija suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui 2021–2027 m.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) chartiją suteikė 4834 institucijoms visoje Europoje.

PERSONALUI

Žiurėti

Kontaktai ir daugiau informacijos

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyrius

Vadovė Odeta Gluoksnytė
odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt, international@mkolegija.lt

Vadybininkas Darius Nemura
darius.nemura@mkolegija.lt, international@mkolegija.lt

Naudingos nuorodos

„Erasmus+ Covid-19 Mobility Status“ įrankis http://covid.uni-foundation.eu/

Europos Komisijos informacijos interneto puslapis http://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en ir http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Programos „Erasmus+“ interneto puslapis http://erasmus-plius.lt/

URM konsulinės informacijos puslapis http://keliauk.urm.lt/lt/

Europos Sąjungos keleivių teisės http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro interneto puslapis http://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie Europos draudimo kortelės galiojimą http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Medicinos-pagalba-svetur-vieniems-apmokės-ligonių-kasos,-kitiems-–-privatus-draudimas.aspx

Erasmus+ naujienos

Erasmus+ įspūdžiai, renginiai, naujienos, praktikos ir stažuotės.