• Marijampolės kolegijos kokybės politika
 • Kokybės politika

  Marijampolės kolegijos kokybės politikos pamatas – kolegijos vertybės, veiklos prioritetai, įgyvendinant jos viziją ir misiją. Regiono aukštoji mokykla perėmusi švietimo šimtmečio tradicijas, minėdama kolegijos įsteigimo dvidešimtmetį, tęsia švietimo, pažangos, kultūros sklaidos ir humanizmo tradicijas, prisideda prie regiono klestėjimo, teikiant kokybiškas aukštos pridėtinės vertės studijas, grindžiamas taikomaisiais moksliniais tyrimais, tarptautine patirtimi ir regiono darbo rinkos poreikiais.

  Quality policy

  The basis of the quality policy of Marijampole University of Applied Sciences is the values and priorities of the University in implementing its vision and mission. The regional higher education institution continues the traditions of education, development, cultural dissemination, and humanism by commemorating the twentieth anniversary of the University and contributes to the prosperity of the region by providing quality high value-added studies based on applied research, international experience and regional labour market needs.

  Misija

  Misija

  Vykdyti  regiono poreikius ir  tarptautinius standartus atitinkančias kolegines bei trumpąsias studijas, grindžiamas profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, sudaryti sąlygas studijuojantiems įgyti profesinio bakalauro laipsnį, užtikrinti modernią studijų aplinką, įvairias mokymosi visą gyvenimą ir karjeros tobulinimo galimybes, tarptautinės ir socialinės partnerystės darną.

  Mission                

  To carry out the University and short studies in line with regional needs and international standards, based on professional practice and applied research, create conditions for students to obtain a professional bachelor’s degree, ensure a modern study environment, various opportunities for lifelong learning and career development, coherence of international and social partnership.

   

  Vizija

  Vizija

  Marijampolės kolegija – tai atvira inovacijoms, veržli, nuolat besikeičianti, socialiai atsakinga Pietvakarių Lietuvos regiono aukštoji mokykla, realizuojanti kokybiškas aukštos pridėtinės vertės studijas, vykdanti mokslo taikomuosius tyrimus, plėtojanti tarptautinę ir socialinę partnerystę, įvairiapusę projektinę veiklą, harmoningai derinanti  perspektyvių specialistų rengimą su regiono darbo rinkos poreikiais.

  Vision

  Marijampole University of Applied Sciences is an open, innovative, constantly changing, socially responsible higher education institution of the South-West Lithuanian region, implementing high-quality and high value-added studies, conducting applied research, developing international and social partnerships, diversifying project activities and harmoniously combining training of promising specialists based on the needs of the regional labour market.

  Veiklos prioritetai

  VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Aukštos pridėtinės vertės studijų, grindžiamų taikomąja moksline veikla ir regiono darbo rinkos poreikiais, vykdymas.
  2. Efektyvios komunikacijos ir rinkodaros bei kolegijos įvaizdžio stiprinimas ir tobulinimas.
  3. Organizacijos kultūros puoselėjimas ir jos darbuotojų kompetencijų tobulinimas.
  4. Kolegijos veiklos tarptautiškumo plėtojimas bei akademinio judumo stiprinimas.
  5. Kolegijos projektinės veiklos vystymas ir efektyvus infrastruktūros bei finansų valdymas.

  ACTIVITY PRIORITIES

  1.  Carrying out high value-added studies based on applied research and the needs of the regional labour market.
  2.  Strengthening and improving effective communication and marketing and the image of Marijampole University of Applied Sciences.
  3. Fostering the culture of the organization and improving the competencies of its personnel.
  4. Development of the internationality of the University activities and strengthening of academic mobility.
  5. Development of the University project activities and efficient infrastructure and financial management.