• Marijampolės kolegijos kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos politika
 • Marijampolės kolegijos kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos politika

  Marijampolės kolegija, išaugusi iš dviejų prieškario Lietuvos kultūros ir švietimo židinių – Marijampolės mokytojų seminarijos ir Kvietiškio žemesniosios žemės ūkio mokyklos tęsia švietimo, pažangos, kultūros sklaidos ir humanizmo tradicijas, prisideda prie regiono klestėjimo, savo bendruomenėje puoselėdama demokratijos, laisvės, aktyvaus ir atsakingo pilietiškumo dvasią, atsiverdama pasaulio mokslo ir studijų naujovėms.

  Misija

  Mūsų misija:

  • Studentams: suteikti galimybes mokytis, įgyjant aktualias žinias, gebėjimus ir kompetencijas, įgalinančias efektyviai ir kūrybingai veikti pasirinktoje veiklos srityje.
  • Miestui ir regionui: būti aktyviu savo krašto visuomenės ir verslo bendruomenės partneriu, užtikrinančiu paklausių aukštos kokybės profesionalų rengimą ir kompetencijų tobulinimą.
  • Lietuvai ir pasauliui: ugdyti kūrybingus, atsakingus, aktyvius savo valstybės ir pasaulio piliečius, gerbiančius savo šalies istoriją ir pasiekimus, atvirus pasauliui, ištikimus demokratijai ir žmonijos kultūros turtams.

  Gerinti kokybę mums padeda kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2015 ir ESG 2015 reikalavimus, su integruotais reikalavimais aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai.

  Vizija

  Mūsų vizija:

  Marijampolės kolegija – kuriantis, atviras, modernus Pietvakarių Lietuvos kultūros ir mokslo centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, studijų ir verslo bendruomene, užtikrinantis patrauklią ir kokybišką studijų aplinką, kurioje studentai gali įgyti ir plėtoti savo kraštui bei globaliam pasauliui reikalingas žinias ir gebėjimus.

  Tikslai

  Ši politika bus įgyvendinama siekiant šių tikslų:

  • Teikti kokybiškas ir konkurencingas studijas, atitinkančias studentų lūkesčius bei šiuolaikinius visuomenės ir darbo rinkos poreikius.
  • Plėtoti kolegijos veiklos tarptautiškumą.
  • Plėtoti darnią nuoseklaus mokymosi visą gyvenimą sistemą.
  • Vystyti mokslo taikomąją veiklą.
  • Tobulinti kolegijos valdymą:
  • Užtikrinti efektyvią kokybės valdymo sistemos (KVS), grįstos ISO 9001:2015 ir ESG 2015 standartais veiklą;
  • Organizuoti tęstinę diskusiją apie kokybės kultūrą ir akademinę etiką;
  • Efektyvinti procesinį valdymą kolegijos veiklos administravimui tobulinti;
  • KVS auditus orientuoti į paramą darbuotojui ir priimtų nutarimų vykdymo kontrolę;
  • Užtikrinti kolegijos bendruomenės ir lankytojų profesinę saugą ir sveikatą, vykdant sužeidimų ir susirgimų prevenciją;
  • Vykdyti ir atitikti LR ir kitus teisinius reikalavimus, susijusius su aplinkosauga bei profesine sauga ir sveikata;
  • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą su integruotais reikalavimais aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai ir didinti jos rezultatyvumą.

  Ši politika yra nuolat peržiūrima, suprantama kolegijos darbuotojams, viešai skelbiama ir prieinama visuomenei.