EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „STEAM CENTRŲ VEIKLOS PLĖTRA“
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei  Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis.
Projekto tikslas – sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą.
Pagrindinė veikla – sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika.
Projekto trukmė – iki 2026 metų balandžio 30 d.
Veiklos įgyvendinimui skirtas 7017524,73 Eur finansavimas.
STEAM centrų veiklos plėtra tiesiogiai susijusi su Plėtros programos pažangos priemonės tikslu – sudaryti mokymuisi palankias sąlygas visose Lietuvos mokyklose, padėti mokiniams atskleisti savo potencialą ir gabumus, kad jie kuo sklandžiau prisitaikytų kintančioje aplinkoje, o vėlesniu etapu ir darbo rinkoje. Taip pat labai svarbu stiprinti mokytojų pasirengimą dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas naudojantis STEAM centrų metodine ir infrastruktūros pagalba.
https://steamlt.lt/

Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras

Šaunioji STEAM Marijampole komanda skatina pasinerti į žinių, nuotykių ir atradimų pasaulį Marijampolės regioniniame STEAM atviros prieigos centre ir kviečia į pristatomąją ekskursiją po centro laboratorijas su slaptuoju agentu 007 Džeimsu Bondu.
Sužinoki kokia Paslapčių atrakinimo įranga buvo panaudota įminant atradimų Lagamino mįslę ir tapk ateities kūrėju!

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Kviečiame į STEAM centro užsiėmimus registruotis internetu bei konsultuotis tel. nr. +370 658 71692

Išsamiai apie STEAM centrą ir jame siūlomas veiklas, naujienas ir kitą aktualią bei svarbią informaciją, rasite informaciniame leidinyje.

Išsamiai apie projektą STEAM klasė 7, rasite čia.

STEAM akronimas

 • S – SCIENCE (mokslas)
 • T – TECHNOLOGY ( technologijos)
 • E – ENGINEERING (inžinerija)
 • A – ART (menas)
 • M – MATHEMATICS (matematika)

Projektas „ Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

STEAM centrų veikla

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrai. Jie suteikia modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos septyniuose šalies regionuose: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Regioniniuose centruose įrengiamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos, kuriose mokiniai atlieka tiriamuosius darbus pagal bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius, vykdo tiriamąsias veiklas, susijusias su atitinkamo regiono specifika ir to krašto prioritetais.

Nuo 2021 m. rudens STEAM atviros prieigos centrai palaipsniui atveria duris pirmiesiems savo lankytojams. Daugiau informacijos apie centrų veiklą rasite http://steamlt.lt/.

Mokyklų aprūpinimas

Nemaža dalis projekto veiklų ir lėšų skirtos aprūpinti mokyklas gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika, kompiuteriais nuotoliniam mokymuisi ir kt. Projekto metu:

Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą naujomis priemonėmis gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai, aktyviau ugdymo procese naudojamas skaitmeninis ugdymo turinys. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių.

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra 

 

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai

Centro veiklos tikslai:

 • Ugdyti mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse;
 • Ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymo galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.

Centro veiklos uždaviniai:

 • skatinti mokinių domėjimąsi ir pasirengimą mokytis ar studijuoti STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;
 • ugdyti mokinių žinių integravimo ir taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos srityse;
 • sukurti STEAM mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos mokomąsias aplinkas, kurios būtų aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų viešai prieinamos;
 • tobulinti mokytojų dalykinę, mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijas STEAM mokslų srityse;
 • vykdyti mokinių profesinį orientavimą;
 • populiarinti STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos, ypač Lietuvos sumaniosios specializacijos srityse, laimėjimus.

STEAM centrai Lietuvoje

Lietuvoje įkurta 10 centrų:

 • 3 metodiniai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda);
 • 7 regioniniai (Alytus, Marijampole, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena).

Marijampolės regioninis STEAM APC įsteigtas Marijampolės kolegijoje.

Teikiamos paslaugos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio , Kalvarijos, Šakių  savivaldybėms.

Centruose vykdomos formaliojo ugdymo veiklos ir neformalusis mokinių švietimas.

Centruose veikia 2 – 4 laboratorijos:

standartizuotos: biologijos- chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT,

specializuotos:

Alytuje – Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;

Marijampolėje – Kūrybiškumo ir medijų;

Panevėžyje – STEAM dirbtinio intelekto;

Šiauliuose -Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;

Tauragėje – Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos;

Utenoje –  Astrofizikos, aerokosmonautikos.

Marijampolės STEAM centro kūrimo partneriai

 • Projektą inicijavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • STEAM centrų kūrimą koordinuoja Koordinavimo taryba prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
 • Nacionalinė švietimo agentūra vykdydama ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (nuo 2019 m. kovo mėn.).
 • Partneriai: Alytaus ir Marijampolės kolegijos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Panevėžio m., Tauragės raj., Telšių raj. ir Utenos raj. savivaldybės kartu su savo įkurtais švietimo centrais, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru.
 • Kiti projekto partneriai: Marijampolės savivaldybė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų Marijampolės Filialas.

Numatyti įsteigti etatai

Įsteigti etatai:

 • STEAM centro vadovas;
 • Administratorius;
 • Metodininkai;
 • Laborantai;
 • Buhalteris.

Ugdymo organizavimas

 • Kiekvienoje laboratorijoje yra 15 darbo vietų mokiniams ir viena mokytojui.
 • Formalaus užsiėmimo trukmė nuo 1 iki 3 val.
 • Tas pats mokinys per vieną dieną gali integruotai dalyvauti dvejuose užsiėmimuose, dvejose skirtingose laboratorijose.
 • Užsiėmimai skirti 1-12 kl. moksleiviams.

Standartizuota Mechatronikos/IT laboratorija.

Edukacinės veiklos užsiėmimai:

Robotų programavimas Matematinė navigacija labirinte (9–10 kl.)

RoboEstafetė (7-10 kl.)

Kas toliausiai nušokuos (4-6 kl.)

 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai (2 val.):

Stebėsite ar tapsite stebimi! (11–12 kl.)

Perkelk žmogaus pojūčius į robotą (9–10 kl.)

Misija marse (11-12 kl.)

Mikrovaldiklių valdovai grupė „Little Monster Crazy Band“ (7-8 kl.)

Mikrovaldikliai mitų griovėjai (7-8 kl.)

Mechatronikos laboratorijoje yra priemonės, skirtos eksperimentuoti, naudojant elektronikos, robotikos konstravimo rinkinius, nagrinėti informacinių technologijų, fizikos (elektra), technologijų (elektronikos programa) temas. Specialus eksperimentavimo stalas robotikai.

Trumpas priemonių sąrašas: stacionarūs kompiuteriai su monitoriais, elektronikos mokomieji rinkiniai, mikrovaldiklių rinkiniai, robotikos konstruktoriai ir mokomieji rinkiniai, mikrokompiuteriai eksperimentavimui, įvairūs elektronikos komponentai (varikliai, jutikliai) mechatroninių sistemų prototipavimui, matavimo testavimo įranga, konstravimo priemonės,  paprastų įtaisų konstravimo rinkiniai, IR termometrai, žaliosios energetikos rinkiniai, apšvietos matavimo prietaisai.

Standartizuota Gamtamokslinė laboratorija

Edukacinės veiklos užsiėmimai:

Raudonojo kopūsto chemija (7-8 kl.)

Pamatyk mitozę svogūno šaknies galiuke (7-8 kl.)

Nematomas mikropasaulis (1-4 kl.)

Krakmolas aplink mus (7-8 kl.)

Kodėl augalų lapai žali (9-12 kl.)

Cheminė mozaika (1-12 kl.)

Augalų pigmentų atskyrimas plonasluoksnės chromatografijos būdu (9-12 kl.)

Augalų kristalai (7-8 kl.)

Ar visų šulinių vanduo tinkamas gerti (5-8 kl.)

Ar bičių medus tikrai bičių? (7-12 kl.)

Kokiu būdu galima identifikuoti skirtingus vaistus? (11-12 kl.)

Kolorimetrija: Ar galime nustatyti tirpalo koncentraciją? (11-12 kl.)

 

Pažintinės edukacijos su bandymų demonstracijomis:

Pamatyk kivio DNR (11-12 kl.)

Magiškai žydinčios gėlės (1-2 kl.)

Kodėl reikia saugoti medžius? (1-2 kl.)

Kodėl reikia saugoti medžius? (3-4 kl.)

 

 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai (2 val.):

Kokia šviesa skatina fotosintezės procesą (11-12 kl.)

Dirbtinis inkstas (7-8 kl.)

Cheminių medžiagų kelionės ląstelėje (9-10 kl.)

 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai (3 val.):

Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo septyntaškė (11-12 kl.)

Mielių lenktynės (9-10 kl.)

Kristalų mikropasaulis (7-8 kl.)

Fotosintezė fotoelektrai kaip įveiklinti augalų pigmentus (11-12 kl.)

 

 Gamtamokslinėje laboratorijoje esanti įranga:  

 • Mikroskopai, mikroskopavimo priemonės; 
 • Spektrofotometras; 
 • Biomolekulių tyrimo įranga (horizontalios elektroforezės aparatas, gradientinis termocikleris, transliuminatorius, reguliuojamo tūrio pipetės, erdvė steriliam darbui); 
 • Distiliatorius; 
 • Džiovinimo spinta; 
 • Sauso oro inkubatorius; 
 • Duomenų surinkimo moduliai su sensoriais (pH, deguonies, CO2); 
 • Laboratoriniai indai ir kita. 

 

FabLab (skaitmeninės gamybos technologijų erdvė)

Fablab – Speciali skaitmeninės gamybos technologijų erdvė. Stalai/darbastaliai, skirti įrangai išdėstyti spintos priemonėms, medžiagoms sudėti.

Trumpas priemonių sąrašas: 3D spausdintuvai, 2D lazerinė pjaustyklė su priedais, 2D vinilo plėvelės pjaustyklė, universalios medžio pjovimo staklės, dulkių surinkimo įrenginys. Kompiuteriai įrangos valdymui.

Pagalba mokinių verslo idėjų ir brandos darbų įgyvendinimui:
3D gaminių modeliavimas bei spausdinimas 3D spausdintuvais;
2D bei 3D gaminių modeliavimas ir pjovimas lazerinėmis staklėmis;
Lipdukų maketavimas bei gamyba ploteriu-pjaustykle;
Įvairios kitos galimybės.
Išsamiai apie FabLab skaitykite informaciniame leidinyje.

 

Kūrybiškumo ir medijų specializuota laboratorija

Edukacinės veiklos užsiėmimai:

Iškalbingiausi kompozicijos elementai (5-8 kl.)

Iškalbingiausi kompozicijos elementai (1-4 kl.)

3D piešimas (4-12 kl.)

Įkvėpk gyvybę piešiniui (7-12 kl.)

 

Tiriamųjų darbų užsiėmimai (3 val.):

Šviesa – pagrindinis fotografijos veikėjas (9–10 kl.)

Pats sau režisierius (9–12 kl.)

Ne tik sukursiu, bet ir pagaminsiu! (7–12 kl.)

Lazeris ne tik šviečia, bet ir pjauna! (11-12 kl.)

Iškalbingiausi kompozicijos elementai (9-12 kl.)

Garsų dėlionė (7–12 kl.)

Laboratorijoje naudojama įranga:

 • 3D spausdintuvas ir eksploatacinės medžiagos, stacionarus kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, multimedija. 3D modeliavimo programinė įranga (Autodesk 123 Design);
 • dronas, 360 laipsnių kampu filmuojanti ir fotografuojanti vaizdo kamera, kameros priedai, filmavimo kameros bėgeliai, fotoaparatas, trikojis stovas, stacionarus kompiuteris, nešiojamas kompiuteris. Programinė įranga vaizdo apdorojimui (VideoPad);
 • grafinė planšetė, kompiuteris, spausdintuvas. Programinė įranga grafinių vaizdų kūrimui ir apdorojimui (SmoothDraw);
 • plastikinis fonas, fono pakabinimo sistema, atšvaitas, fotoaparatas, objektyvas fotoaparatui, trikojis stovas, stabilizatorius, šviesos matuoklis, nešiojamas šviesų komplektas, kompiuteris, Programinė įranga (jAlbum);
 • kompiuteris, ausinės, mikrofonas, belaidžių mikrofonų sistema, garso pultas, garso kolonėlės. Programinė įranga garso apdorojimui (Audacity).

 

Planuojamos centro kūrimo veiklos

 • Komandos suformavimas. Centro darbuotojų atranka.
 • Projekto ir centro pristatymas savivaldybių administracijoms ir švietimo įstaigoms.
 • Papildomų priemonių tiriamiesiems darbams vykdyti pirkimai.
 • Komunikacija su esamais partneriais, potencialių partnerių paieška.
 • Centruose dirbsiančių metodininkų mokymai (2021 m. ruduo).
 • Regiono pedagogų mokymai.
 • Naujienos
 • Centro komanda
 • PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
 • Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „STEAM centrų veiklos plėtra”
 • STEAM stiliaus vadovas