Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

STEAM akronimas

 • S – SIENCE (mokslas)
 • T – TECHNOLOGY ( technologijos)
 • E – ENGINEERING (inžinerija)
 • A – ART (menas)
 • M – MATHEMATICS (matematika)

Centrų veiklos tikslai

 • Ugdyti mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse;
 • Ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymo galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.

Centrų veiklos uždaviniai

 • skatinti mokinių domėjimąsi ir pasirengimą mokytis ar studijuoti STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;
 • ugdyti mokinių žinių integravimo ir taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos srityse;
 • sukurti STEAM mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos mokomąsias aplinkas, kurios būtų aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų viešai prieinamos;
 • tobulinti mokytojų dalykinę, mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijas STEAM mokslų srityse;
 • vykdyti mokinių profesinį orientavimą;
 • populiarinti STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos, ypač Lietuvos sumaniosios specializacijos srityse, laimėjimus.

STEAM Centrai Lietuvoje

Lietuvoje kuriama 10 centrų:

 • 3 metodiniai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda);
 • 7 regioniniai (Alytus, Marijampole, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena).

Marijampolės regioninis STEAM APC steigiamas Marijampolės kolegijoje.

Numatyta teikti paslaugas Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio , Kalvarijos, Šakių  savivaldybėse.

Centruose bus vykdomos formaliojo ugdymo veiklos ir neformalusis mokinių švietimas.

Centruose veiks 2 – 4 laboratorijos:

standartizuotos: biologijos- chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT,

specializuotos:

Alytuje – Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;

Marijampolėje – Kūrybiškumo ir medijų;

Panevėžyje – STEAM dirbtinio intelekto;

Šiauliuose -Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;

Tauragėje – Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos;

Utenoje –  Astrofizikos, aerokosmonautikos.

Marijampolės STEAM Centro kūrimo partneriai

 • Projektą inicijavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • STEAM centrų kūrimą koordinuoja Koordinavimo taryba prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
 • Nacionalinė švietimo agentūra vykdydama ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (nuo 2019 m. kovo mėn.).
 • Partneriai: Alytaus ir Marijampolės kolegijos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Panevėžio m., Tauragės raj., Telšių raj. ir Utenos raj. savivaldybės kartu su savo įkurtais švietimo centrais, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru.
 • Kiti projekto partneriai: Marijampolės savivaldybė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų Marijampolės Filialas.

Numatyti įsteigti etatai

Planuojama įsteigti etatai:

 • STEAM centro vadovas;
 • Administratorius;
 • Metodininkai;
 • Laborantai;
 • Buhalteris.

Ugdymo organizavimas

 • Kiekvienoje laboratorijoje – po 15 darbo vietų.
 • Formalaus užsiėmimo trukmė – 3 val.
 • Tas pats mokinys per vieną dieną gali integruotai dalyvauti dviejuose užsiėmimuose dviejuose skirtingose laboratorijose.
 • Užsiėmimai skirti 7-12 kl. moksleiviams.

Standartizuota Mechatronikos/IT laboratorija.

Mechatronikos laboratorijoje bus stalai, baldai ir priemonės, skirti eksperimentuoti, naudojant elektronikos, robotikos konstravimo rinkinius, nagrinėti informacinių technologijų, fizikos (elektra), technologijų (elektronikos programa) temas. Specialus eksperimentavimo stalas robotikai. Spintos, darbastaliai.

Trumpas priemonių sąrašas: stacionarūs kompiuteriai su monitoriais, elektronikos mokomieji rinkiniai, mikrovaldiklių rinkiniai, robotikos konstruktoriai ir mokomieji rinkiniai, mikrokompiuteriai eksperimentavimui, įvairūs elektronikos komponentai (varikliai, jutikliai) mechatroninių sistemų prototipavimui, matavimo testavimo įranga, konstravimo priemonės,  paprastų įtaisų konstravimo rinkiniai, IR termometrai, žaliosios energetikos rinkiniai, apšvietos matavimo prietaisai.

Standartizuota Gamtamokslinė laboratorija

Gamtamokslinėje laboratorijoje bus laboratoriniai stalai ir priemonės, skirti atlikti tyrimus naudojant tirpalus, chemines medžiagas, biologinius objektus.

Trumpas priemonių sąrašas: mikroskopai, mikroskopavimo priemonės, reagentai mikrobiologijai, spektrofotometras, neurobiologijos (nervinių signalų registravimo) rinkiniai, biomolekulių tyrimo įranga (elektroforezės, PGR aparatai, transliuminatorius, pipetės;  distiliatorius, svarstyklės, džiovinimo spinta, duomenų surinkimo moduliai su sensoriais (pH, deguonies, CO2), liepsnos spektrofotometras, laboratoriniai indai, Diuaro indas, cheminiai reagentai; šviesos banginių charakteristikų tyrimo įranga, elementariųjų dalelių registravimo įranga, elektrinių grandinių ir daviklių konstravimo įranga, šiluminių bei energetinių reiškinių ir medžiagų savybių tyrimas.

FabLab (skaitmeninės gamybos technologijų erdvė)

Fablab – Speciali skaitmeninės gamybos technologijų erdvė. Stalai/darbastaliai, skirti įrangai išdėstyti spintos priemonėms, medžiagoms sudėti.

Trumpas priemonių sąrašas: 3D spausdintuvai, 2D lazerinė pjaustyklė su priedais, 3D frezavimo mini staklės, 2D vinilo plėvelės pjaustyklė, siuvimo-siuvinėjimo mašina, karštos vielos pjovimo staklės CNC, universalios medžio pjovimo staklės, plastiko vakuuminio formavimo staklės, dulkių surinkimo įrenginys. Kompiuteriai įrangos valdymui.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšos (~ 350 000 Eur): laboratorijų įranga ir priemonės, baldai, dalis remonto darbų, tiriamųjų darbų aprašai, STEAM centrų veiklų organizavimo modelis.

Kūrybiškumo ir medijų specializuota laboratorija

Regiono strateginiuose dokumentuose kultūros sričiai keliamas tikslas stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant konkurencingas kultūros paslaugas. Vis didesnį dėmesį skiriant kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymui.

Mokiniai dirbs su interaktyviais multimedijos elementais (audio, video), kurs dvimatės kompiuterinės grafikos eskizus, projektuos modelius 3D spausdintuvui, filmuos bei fotografuos.

Yra parengti  5 METODINIŲ DARBŲ KOMPLEKTAI . Komplektą sudaro – veiklų vadovas skirtas centro vadovui ir mokytojui bei  veiklų aprašas mokiniui.

Aprašai parengti VADOVAUJANTIS   PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS.

STEAM  rekomendacijose nurodoma jog KIEKVIENAS UŽSIĖMIMAS TURI TURĖTI BAIGTINĮ UŽDAVINĮ (REZULTATĄ).

Todėl mokinys po kiekvieno šio užsiėmimo sukurs tam tikrą užbaigtą „produktą“, pavyzdžiui  suprojektuos ir pasigamins pakabuką, skirtuką; įgarsins pasakojimą;  grafine planšete sukurs stilizuotą piešinį; pats nufotografuos ir parengs fotonuotraukų albumą;  sukurs mini video reportažą.

Šioms veikloms vykdyti reikalingi kompiuteriai, garso bei vaizdo techninė įranga, taip pat programinė įranga, skirta vaizdo, garso, animacijos apdorojimui.

Grafikos piešimo planšetės –  2D grafikai, animacijai,  spaudai (informaciniai plakatai, skrajutės, iliustracijos), brėžiniams ir eskizams rengti.

Filmavimo įranga (fotoaparatas, filmavimo  kamera, dronas ) bus skirta  reklaminių klipų, pristatomųjų filmų, reportažų, net ir mokomųjų filmų kūrimui.

Modeliavimo programomis sukurtus trimačius modelius bus galimybė atspausdinti 3D spausdintuvu

Rengiant aprašus buvo analizuojama programinė įranga – jos funkcionalumas, tinkamumas amžiaus tarpsniui.  Šių, jau parengtų veiklų, realizavimui pasirinkta nemokama programinė įranga.

Planuojamos centro kūrimo veiklos

 • Komandos suformavimas. Centro darbuotojų atranka. Planuojama įdarbinti centro darbuotojus 2021 m. rugsėjo mėnesį.
 • Projekto ir centro pristatymas savivaldybių administracijoms ir švietimo įstaigoms.
 • Papildomų priemonių tiriamiesiems darbams vykdyti pirkimai.
 • Komunikacija su esamais partneriais, potencialių partnerių paieška.
 • Centruose dirbsiančių metodininkų mokymai (2021 m. ruduo).
 • Regiono pedagogų mokymai.