Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras

Šaunioji STEAM Marijampole komanda skatina pasinerti į žinių, nuotykių ir atradimų pasaulį Marijampolės regioniniame STEAM atviros prieigos centre ir kviečia į pristatomąją ekskursiją po centro laboratorijas su slaptuoju agentu 007 Džeimsu Bondu.
Sužinoki kokia Paslapčių atrakinimo įranga buvo panaudota įminant atradimų Lagamino mįslę ir tapk ateities kūrėju!

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

STEAM akronimas

 • S – SIENCE (mokslas)
 • T – TECHNOLOGY ( technologijos)
 • E – ENGINEERING (inžinerija)
 • A – ART (menas)
 • M – MATHEMATICS (matematika)

Projektas „ Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

STEAM centrų veikla

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrai. Jie suteikia modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos septyniuose šalies regionuose: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Regioniniuose centruose įrengiamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos, kuriose mokiniai atlieka tiriamuosius darbus pagal bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius, vykdo tiriamąsias veiklas, susijusias su atitinkamo regiono specifika ir to krašto prioritetais.

Nuo 2021 m. rudens STEAM atviros prieigos centrai palaipsniui atveria duris pirmiesiems savo lankytojams. Daugiau informacijos apie centrų veiklą rasite http://steamlt.lt/.

Mokyklų aprūpinimas

Nemaža dalis projekto veiklų ir lėšų skirtos aprūpinti mokyklas gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika, kompiuteriais nuotoliniam mokymuisi ir kt. Projekto metu:

Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą naujomis priemonėmis gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai, aktyviau ugdymo procese naudojamas skaitmeninis ugdymo turinys. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių.

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra 

 

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai

Centro veiklos tikslai:

 • Ugdyti mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse;
 • Ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymo galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.

Centro veiklos uždaviniai:

 • skatinti mokinių domėjimąsi ir pasirengimą mokytis ar studijuoti STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;
 • ugdyti mokinių žinių integravimo ir taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos srityse;
 • sukurti STEAM mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos mokomąsias aplinkas, kurios būtų aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų viešai prieinamos;
 • tobulinti mokytojų dalykinę, mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijas STEAM mokslų srityse;
 • vykdyti mokinių profesinį orientavimą;
 • populiarinti STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos, ypač Lietuvos sumaniosios specializacijos srityse, laimėjimus.

STEAM Centrai Lietuvoje

Lietuvoje kuriama 10 centrų:

 • 3 metodiniai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda);
 • 7 regioniniai (Alytus, Marijampole, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena).

Marijampolės regioninis STEAM APC steigiamas Marijampolės kolegijoje.

Numatyta teikti paslaugas Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio , Kalvarijos, Šakių  savivaldybėse.

Centruose bus vykdomos formaliojo ugdymo veiklos ir neformalusis mokinių švietimas.

Centruose veiks 2 – 4 laboratorijos:

standartizuotos: biologijos- chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT,

specializuotos:

Alytuje – Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;

Marijampolėje – Kūrybiškumo ir medijų;

Panevėžyje – STEAM dirbtinio intelekto;

Šiauliuose -Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;

Tauragėje – Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos;

Utenoje –  Astrofizikos, aerokosmonautikos.

Marijampolės STEAM Centro kūrimo partneriai

 • Projektą inicijavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • STEAM centrų kūrimą koordinuoja Koordinavimo taryba prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
 • Nacionalinė švietimo agentūra vykdydama ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (nuo 2019 m. kovo mėn.).
 • Partneriai: Alytaus ir Marijampolės kolegijos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Panevėžio m., Tauragės raj., Telšių raj. ir Utenos raj. savivaldybės kartu su savo įkurtais švietimo centrais, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru.
 • Kiti projekto partneriai: Marijampolės savivaldybė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų Marijampolės Filialas.

Numatyti įsteigti etatai

Įsteigti etatai:

 • STEAM centro vadovas;
 • Administratorius;
 • Metodininkai;
 • Laborantai;
 • Buhalteris.

Ugdymo organizavimas

 • Kiekvienoje laboratorijoje – po 15 darbo vietų.
 • Formalaus užsiėmimo trukmė – 3 val.
 • Tas pats mokinys per vieną dieną gali integruotai dalyvauti dviejuose užsiėmimuose dviejuose skirtingose laboratorijose.
 • Užsiėmimai skirti 7-12 kl. moksleiviams.

Standartizuota Mechatronikos/IT laboratorija.

Mechatronikos laboratorijoje yra stalai, baldai ir priemonės, skirti eksperimentuoti, naudojant elektronikos, robotikos konstravimo rinkinius, nagrinėti informacinių technologijų, fizikos (elektra), technologijų (elektronikos programa) temas. Specialus eksperimentavimo stalas robotikai. Spintos, darbastaliai.

Trumpas priemonių sąrašas: stacionarūs kompiuteriai su monitoriais, elektronikos mokomieji rinkiniai, mikrovaldiklių rinkiniai, robotikos konstruktoriai ir mokomieji rinkiniai, mikrokompiuteriai eksperimentavimui, įvairūs elektronikos komponentai (varikliai, jutikliai) mechatroninių sistemų prototipavimui, matavimo testavimo įranga, konstravimo priemonės,  paprastų įtaisų konstravimo rinkiniai, IR termometrai, žaliosios energetikos rinkiniai, apšvietos matavimo prietaisai.

Standartizuota Gamtamokslinė laboratorija

Gamtamokslinėje laboratorijoje bus tyrinėjama tokie procesai kaip dializė, difuzija, osmosas, neorganinių medžiagų kristalizacija, fakultatyvinių anaerobų kvėpavimas, cheminių medžiagų kelionės ląstelėje, fotosintezė, DNR pagausinimas PGR būdu. 

 Gamtamokslinėje laboratorijoje esanti įranga:  

 • Mikroskopai, mikroskopavimo priemonės; 
 • Spektrofotometras; 
 • Biomolekulių tyrimo įranga (horizontalios elektroforezės aparatas, gradientinis termocikleris, transliuminatorius, reguliuojamo tūrio pipetės, erdvė steriliam darbui); 
 • Distiliatorius; 
 • Džiovinimo spinta; 
 • Sauso oro inkubatorius; 
 • Duomenų surinkimo moduliai su sensoriais (pH, deguonies, CO2); 
 • Laboratoriniai indai ir kita. 

 Laboratorijoje vykdoma veikla: 

 • Tiriama dializės žarnos laidumas skirtingoms medžiagoms siejant su jos pritaikymu dirbtinio inksto aparate; 
 • Analizuojama laboratorijoje užaugintų ir natūraliai augaluose susiformavusių neorganių medžiagų kristalai; 
 • Tyrinėjama įvairių medžiagų kelionės per pusiau laidžios membranos modelį; 
 • Nustatinėjama mielių kvėpavimo priklausomybė tarp temperatūros ir išskiriamo anglies dioksido kiekio, taip pat nustatinėjama mielių augimui ir dauginimuisi optimali temperatūra ir substratas; 
 • Tiriama fotosintezės procesas kaip atsinaujinantis elektros išteklių dažais jautrinamo saulės elemento (DJSE) prototipe; 
 • Taikant modernius DNR tyrimo metodus – PGR ir elektroforezę agarozės gelyje – identifikuojama, kokiai organizmų rūšiai yra priskiriami tiriami organizmai. 

FabLab (skaitmeninės gamybos technologijų erdvė)

Fablab – Speciali skaitmeninės gamybos technologijų erdvė. Stalai/darbastaliai, skirti įrangai išdėstyti spintos priemonėms, medžiagoms sudėti.

Trumpas priemonių sąrašas: 3D spausdintuvai, 2D lazerinė pjaustyklė su priedais, 3D frezavimo mini staklės, 2D vinilo plėvelės pjaustyklė, siuvimo-siuvinėjimo mašina, karštos vielos pjovimo staklės CNC, universalios medžio pjovimo staklės, plastiko vakuuminio formavimo staklės, dulkių surinkimo įrenginys. Kompiuteriai įrangos valdymui.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšos (~ 350 000 Eur): laboratorijų įranga ir priemonės, baldai, dalis remonto darbų, tiriamųjų darbų aprašai, STEAM centrų veiklų organizavimo modelis.

Kūrybiškumo ir medijų specializuota laboratorija

Regiono strateginiuose dokumentuose kultūros sričiai keliamas tikslas stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant konkurencingas kultūros paslaugas. Vis didesnį dėmesį skiriant kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymui.

Mokiniai dirbs su interaktyviais multimedijos elementais (audio, video), kurs dvimatės kompiuterinės grafikos eskizus, projektuos modelius 3D spausdintuvui, filmuos bei fotografuos.

Yra parengti  5 METODINIŲ DARBŲ KOMPLEKTAI . Komplektą sudaro – veiklų vadovas skirtas centro vadovui ir mokytojui bei  veiklų aprašas mokiniui.

Aprašai parengti VADOVAUJANTIS   PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS.

STEAM  rekomendacijose nurodoma jog KIEKVIENAS UŽSIĖMIMAS TURI TURĖTI BAIGTINĮ UŽDAVINĮ (REZULTATĄ).

Todėl mokinys po kiekvieno šio užsiėmimo sukurs tam tikrą užbaigtą „produktą“, pavyzdžiui  suprojektuos ir pasigamins pakabuką, skirtuką; įgarsins pasakojimą;  grafine planšete sukurs stilizuotą piešinį; pats nufotografuos ir parengs fotonuotraukų albumą;  sukurs mini video reportažą.

Šioms veikloms vykdyti reikalingi kompiuteriai, garso bei vaizdo techninė įranga, taip pat programinė įranga, skirta vaizdo, garso, animacijos apdorojimui.

Grafikos piešimo planšetės –  2D grafikai, animacijai,  spaudai (informaciniai plakatai, skrajutės, iliustracijos), brėžiniams ir eskizams rengti.

Filmavimo įranga (fotoaparatas, filmavimo  kamera, dronas ) bus skirta  reklaminių klipų, pristatomųjų filmų, reportažų, net ir mokomųjų filmų kūrimui.

Modeliavimo programomis sukurtus trimačius modelius bus galimybė atspausdinti 3D spausdintuvu

Rengiant aprašus buvo analizuojama programinė įranga – jos funkcionalumas, tinkamumas amžiaus tarpsniui.  Šių, jau parengtų veiklų, realizavimui pasirinkta nemokama programinė įranga.

Planuojamos centro kūrimo veiklos

 • Komandos suformavimas. Centro darbuotojų atranka.
 • Projekto ir centro pristatymas savivaldybių administracijoms ir švietimo įstaigoms.
 • Papildomų priemonių tiriamiesiems darbams vykdyti pirkimai.
 • Komunikacija su esamais partneriais, potencialių partnerių paieška.
 • Centruose dirbsiančių metodininkų mokymai (2021 m. ruduo).
 • Regiono pedagogų mokymai.
 • Naujienos
 • Centro komanda