Prašymai

Prašymai studijų ir kitais klausimais (dėl studijų programos, formos keitimo, egzaminų sesijos pratęsimo, akademinių atostogų suteikimo, studijų rezultatų įskaitymo, mokėjimo dalimis ir kt.) pildomi dekanatuose:

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanatas – 200 kab. El. p. esdf@mkolegija.lt

Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas – 206 kab. El. p. vtf@mkolegija.lt

Pažymos ir iškvietimai

Žiurėti

Tvarkaraščiai

Žiurėti

Studijų ir karjeros skyrius

Žiurėti

Tai padalinys, kuris aptarnauja studijų procesą fakultetuose bei renka, sistemina ir operatyviai pateikia informaciją padaliniams ir visai bendruomenei. Studijų ir karjeros skyriuje išduodamos pažymos ir iškvietimai, rengiami akademinių užsiėmimų tvarkaraščiai, organizuojamas stipendijų skyrimas, vykdoma studentų rotacija ir administruojama studijų akademinė bazė bei Valstybinio studijų fondo teikiama finansinė parama studentams.

Studijų ir karjeros skyrius

P. Armino 92-4, 205 kab.

Tel. +370 612 88087

El. p. studijos@mkolegija.lt

PIRMAKURSIO GIDAS

Tvarkaraščiai ir studijų grafikai

Auditorinių užsiėmimų tvarkaraščiai sudaromi Studijų ir karjeros skyriuje ir skelbiami kolegijos tinklapyje (Tvarkaraščiai). Studijų grafikai skelbiami kolegijos tinklalapyje (Studijų grafikai).

Studijų akademinė bazė

Studentų akademinė bazė – internetinis portalas, skirtas kolegijos studentams studijų rezultatų peržiūrai. Kaip prisijungti pirmą kartą, paaiškinta (Studentų akademinė bazė) Nepavykus prisijungti, kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių.

STUDENTŲ AKADEMINĖ BAZĖ ŠIUO METU NEPASIEKIAMA.
Dėl vertinimų prašome kreiptis į dėstytojus arba Studijų ir karjeros skyrių.
Atsiprašome už nepatogumus.

Stipendijos ir finansinė parama

Rotacija

Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu jo vienerių studijų metų (rudens ir pavasario semestrų) studijų pasiekimų lygmuo atitinka tik slenkstinį pasiekimo lygį. Laisvas valstybės finansuojamas vietas užima geriausieji (pagal eilę) tos pačios studijų formos toje pačioje studijų programoje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus. Informaciją apie rotaciją rasite tinklapyje.

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka. Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 % einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos. Informaciją apie atvejus, kai nereikia grąžinti studijų krepšelio, rasite VSF tinklapyje (Studentų krepšelio grąžinimas) arba kolegijos tinklapyje (Studijų tvarka)

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos teikiamos studentams lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus) vieneriems studijų metams. Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Paskolų rūšys: studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Informaciją rasite VSF tinklapyje (Valstybės remiamos paskolos). Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis VSF interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. Priminimas apie prašymų teikimą skelbiamas kolegijos tinklalapyje.

Finansinė parama neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems iš Valstybinio studijų fondo.

Išmokos neįgaliesiems teikiamos 45 % ir mažesnį darbingumo procentą turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje studijuoja pirmą kartą. Informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (205), Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje (305 kab.). Prašymai išmokai gauti teikiami Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje.

Tikslines išmokas turi teisę gauti studentai, turintys negalią bei atitinkantys šiuos reikalavimus: yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 % ar mažesnį darbingumo lygį; aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą;  neturi akademinių skolų. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu VSF Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“). Paraiškų pildymas rudens semestre vyksta nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 d., pavasario semestre – nuo vasario 1 iki kovo 16 d. Apie papildomą paraiškų teikimą tikslinei išmokai gauti informuojama kolegijos tinklalapyje.

Sumokėtos studijų kainos kompensavimas

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie neturi akademinių skolų, yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus bei pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina, kompensuojama pagal kolegijos nustatyta tvarka sudarytą eilę, pasibaigus pirmiesiems dvejiems studijų metams (ištęstinių studijų atveju – pabaigus pirmąją pusę studijų programos) ir/arba nuo trečiųjų studijų metų  iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrąją pusę studijų programos). Asmenims, įstojusiems po 2017-01-01, studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus. Išsamesnė informacija pateikta (Studijų kainos kompensavimas).

Sumokėtos studijų kainos kompensavimas karinę tarnybą atlikusiems studentams

Studentams, neturintiems akademinių skolų ir atlikusiems nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus bei atitinkamą studijų laikotarpį studijavusiems kolegijoje valstybės nefinansuojamose vietose gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis. Ši nuostata galioja karo tarnybą atlikusiems asmenims po 2011 m. rugsėjo 1 d. arba ją pradėjusiems iki 2015 m. balandžio 21 d. Išsamesnė informacija pateikta VSF tinklapyje (Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims). Priminimas apie reikalingų duomenų pateikimą skelbiamas kolegijos svetainėje.

Prisijungimai prie kompiuterių ir interneto