https://youtube.com/watch?v=QjfhlFxQams

Priėmimo į Marijampolės kolegiją 2022 m. taisyklės

 • Studijų programos
 • Minimalūs reikalavimai stojantiesiems
 • Konkursinis balas
 • Bendrasis priėmimas per LAMA BPO
 • Tiesioginis priėmimas
 • Reikalingi dokumentai
 • Metinė studijų kaina
 • Studijų programos 2022 m. priėmimui

  Valstybinis studijų programos kodas Studijų programos pavadinimas Specializacijos pavadinimas Studijų forma1 ir trukmė (metai) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
  NL IS
  Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas

  (per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  informacinę sistemą – LAMA BPO)

  6531LX067 Buhalterinė apskaita ir finansai Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531BX019 Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga

   

  Be specializacijų 3 4 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
  6531NX004 Verslo anglų kalba ir komunikacija Be specializacijų 3 4 Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
  6531MX010 Vaikystės pedagogika (pradinis ugdymas/ikimokyklinis ugdymas)2 Pradinis ugdymas

  Ikimokyklinis ugdymas

  3 4 Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
  6531JX014 Socialinis darbas Socialinis darbas sveikatos priežiūroje

  Socialinio darbo vadyba

  3 4 Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
  6531LX068 Tarptautinio verslo vadyba Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531LX072 Darnaus verslo vadyba Kultūros ir sporto industrijos

  Sveikatingumo ir grožio verslas

  Socialinių medijų rinkodara

  Agroverslas

  3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531LX123 Transporto logistika Be specializacijų 3 4 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531KX006 Teisė ir viešieji pirkimai Be specializacijų 3 4 Teisės profesinis bakalauras
  Bendrosios praktikos slauga3 Be specializacijų 3,5
  Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba
  6531NX004 Verslo anglų kalba ir komunikacija Be specializacijų 3 Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
  6531BX019 Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga Be specializacijų 3 Informatikos mokslų profesinis bakalauras
  6531LX068 Tarptautinio verslo vadyba Be specializacijų 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras
  6531JX014 Socialinis darbas Socialinis darbas sveikatos priežiūroje

  Socialinio darbo vadyba

  3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas

  1 – NL – nuolatinės studijos, IS – ištęstinės studijos

  2 – stojant į šią studijų programą vykdomas motyvacijos vertinimas

  3 – priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus patvirtinta SKVC

 • Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą:

  • Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgyjimo metų, minimalus stojamasis konkursinis balas –4,3 (šis reikalavimas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo”.
  • Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgyjimo metų, minimalus stojamasis konkursinis balas – 2.

  Minimalius reikalavimus stojantiems (žr. lentelėje) 2022 metais į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro vasario 1 d. įsakymas Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“.

  Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai

  Į valstybės finansuojamas vietas

  Į valstybės nefinansuojamas vietas

  Lietuvių k. ir literatūros

  VBE1

  Užsienio kalbos

  VBE2/nuo 2021 m. –laisvai pasirenkamo dalyko VBE

  Matematikos

   VBE

  2021 ir 2022 Išlaikyti trys VBE: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos – 16 balų.

  Penkių dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6 balai.

  Lietuvos respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017- 08-30 įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ (2020-02-04 redakcija).

  Išlaikytas bent vienas VBE ir pasiektas minimalus konkursinis balas
  2019 ir 2020 Išlaikyti visų trijų dalykų VBE;

  Penkių dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 6 balai.

  (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d.   įsakymas Nr. V-661, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02b72eb0471b11ea8895faf9aa6b1770

  Išlaikytas bent vienas VBE ir pasiektas minimalus konkursinis balas
  20183 Išlaikytas VBE arba MBE4 Išlaikytas VBE Ne mažiau kaip 25 balais išlaikytas VBE
  2017 Išlaikytas VBE Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą
  2016
  2015 Neprivalomas
  2014 Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą

  1 VBE –valstybinis brandos egzaminas

  2 Vietoje užsienio k. VBE gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas

  3 2018 m. abiturientams gali būti taikomi 2018 m.reikalavimai arba 2019 ir 2020 metų abiturientams nustatyti reikalavimai. Automatiškai imamas stojančiajam palankiausias variantas.

  4 MBE – mokyklinis brandos egzaminas

   

 • Konkursinis balas – vienintelis rodiklis, kuris nulemia stojančiojo vietą konkursinėje eilėje ir kvietimą studijuoti pagal vieną iš pasirinktų pageidavimų.

  Konkursinis balas formuojamas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus. Pagrindiniai konkursinio balo kriterijai (žr. lentelėje):

  • pagrindinio (pirmojo) dalyko VBE įvertinimas, jo svertinis koficientas – 0,4. Jei šio vertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
  • antrojo dalyko VBE įvertinimas arba metinis pažymys, jo svertinis koficientas – 0,2;
  • trečiojo dalyko VBE (bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas VBE) įvertinimas arba metinis pažymys, jo svertinis koeficientas – 0,2;
  • ketvirto dalyko lietuvių kalbos ir literatūros VBE arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, VBE įvertinimas (pretenduojantiems studijuoti Vaikystės pedagogikos ir Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programose); svertinis koeficientas – 0,2.

  Jei VBE nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui). Konkursinio balo skaičiuoklė – https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/.

  Jei asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje VBE įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo 4 priede nustatyta tvarka.

   Konkursiniam balui reikalingų VBE bei mokomųjų dalykų metiniai pažymiai ir svertiniai koeficientai

  Studijų programos Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai (SK)
  Pirmasis dalykas

   

  SK Antrasis dalykas

   

  SK Trečiojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, SK Lietuvių kalbos ir literatūros SK
  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga matematika

   

  0,4

   

  informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija 0,2 0,2 0,2
  Buhalterinė apskaita ir finansai istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
  Darnaus verslo vadyba
  Tarptautinio verslo vadyba
  Transporto logistika
  Vaikystės pedagogika1 lietuvių kalba ir literatūra

   

  0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 istorija  – 0,2
  Verslo anglų kalba ir komunikacija 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba 0,2 0,2 užsienio k. –

  0,2

  Socialinis darbas istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
  Teisė ir viešieji pirkimai matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba
  Bendrosios praktikos slauga2 biologija 0,4 chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika 0,2 0,2 0,2

   1  – stojant į šią studijų programą vykdomas motyvacijos vertinimas

  2  – priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus patvirtinta SKVC

  Papildomi balai suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.

  Papildomi konkursinio balo kriterijai ir balai

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
  Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
  Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

  Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

  • aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo;
  • sidabro medalis arba II vieta – 1,5 balo;
  • bronzos medalis arba III vieta – 1 balas
  Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

  Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

  • aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo;
  • sidabro medalis arba II vieta – 1 balas;
  • bronzos medalis arba III vieta – 0,5 balo
  Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
  Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo

   

  Už kitus pasiekimus stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas  per bendrąjį ir per tiesioginį priėmimą, skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą – 2:

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose 0,5 balo
  Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa 1 balas
  Baigta Marijampolės kolegija 1 balas
  Baigta aukštoji mokykla 1 balas
  Baigta aukštesnioji mokykla 0,5 balo
  Baigta MarKo moksleivių akademija 1 balas
  Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1 balas
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas 0,5 balo
  Stojantiems į Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) 0,5 balo

   

  Stojantieji per bendrąjį priėmimą, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus duomenis, dokumentų kopijas turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojantieji per tiesioginį priėmimą dokumentus, įrodančius teisę į papildomų balų skyrimą, pristato Studentų priėmimo konsultaciniam centrui.

 • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu į valstybės finansuojamas studijų vietas (toliau – vf), į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendijomis (toliau – vnf/st) ir į nefinansuojamas studijų vietas (toliau – vnf) vykdomas LAMA BPO nustatyta tvarka. Priėmimo procedūros ir datos nurodytos lentelėje.

  • Asmenys, pageidaujantys studijuoti tiek vf, vnf/st ir vnf vietose, privalo užpildyti elektroninį prašymą, prisijungę adresu lamabpo.lt.Pildydamas prašymą stojantysis gali pateikti iki 9 pageidavimų ( į vf, vnf/st ir vnf vietas), kurie išdėstomi prioriteto tvarka.
  • Teisingai užpildžius prašymą, atitinkamoje grafoje prie kiekvieno pasirinkimo konkursiniai balai įrašomi automatiškai. 2022 metais baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas ir dar negavusiems brandos atestato, konkursinis balas neskaičiuojamas. Toks stojantysis, gavęs vidurinio mokslo baigimo dokumentą, privalo grįžti prie ankščiau pradėto pildyti prašymo ir patvirtinti vidurinio išsilavinimo rezultatus.
  • Konkursinis balas prašymo pildymo metu neįrašomas ir asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 metais ir ankščiau. Tokie asmenys, LAMA BPO sistemoje pildydami prašymą, privalo prisegti prie jo nuskenuotus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus. Konkursinis balas pretendento prašyme atsiras po to, kai jo nusiųsti vidurinio išsilavinimo rezultatai atitinkamų tarnybų bus įvesti į elektroninę duomenų bazę.
  • Asmenims, neturintiems teisės pretenduoti į vf studijų vietą, bet prašyme tokį finansavimą pažymėjusiems, konkurse dalyvauti neleidžiama (prašyme atsiranda įrašas „konkurse nedalyvauja“).

  Priėmimo sistemos (BPIS) vedlys į aukštąsias mokyklas – YouTube

   Bendrojo priėmimo per LAMA BPO datos ir terminai*

   

  Pagrindinis priėmimas

  Prašymų priimti studijuoti registravimas**

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-07-29 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2022-08-01 9 val. – 2021-08-02 17 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas*** 2022-07-29 15 val.–2022-08-02 17 val
  Papildomas priėmimas Prašymų priimti registravimas**/**** Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje 2022-08-03 – 2022-08-05
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-08-10 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2022-08-11 8 val. – 2022-08-12 17 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas*** 2022-08-10 15 val.–2022-08-12 17 val.
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu 2022-06-13 – 2022-07-23

   

  2022-08-04–2022-08-05

  * dėl ypatingų aplinkybių datos gali kisti, informacija apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO tinklapyje www.lamabpo.lt

  * * prašymo pageidavimų sąraše  galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį

  *** informacija dėl numatyto el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymo gali būti tikslinama, žiūrėti https://marko.lt/priemimas/

  **** prašymus į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas  su studijų stipendija gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija

 • Tiesioginio priėmimo metu į valstybės nefinansuojamas vietas. Tiesioginis priėmimas vyksta nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 25 d.

  Pretendentai prašymus gali pateikti Kolegijoje Studentų priėmimo konsultaciniame centre (208 kab.). Kartu su prašymu pretendentai privalo pateikti:

  • vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus tuos, kurie vidurinį išsilavinimą įgyja 2022 m. ir prašymo pateikimo metu dar neturi brandos atestato. Tokie asmenys brandos atestato kopiją privalo pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. Prašyme pageidaujantysis studijuoti nurodo konkrečią studijų programą ir formą;
  • paso (asmens duomenų puslapio) arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • vardo ir (ar) pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą.

  Priėmimas įforminamas studijų sutarties pasirašymu 2022-08-01 9 val. iki 2022-08-02 17 val. ir nuo 2022-08-11 8 val. iki 2022-08-12 17 val. kai būna aiškios visos suformuotos akademinės grupės. Prieš pasirašydamas sutartį stojantysis sumoka 24 Eur įmoką.

  Už kitus pasiekimus stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas  per bendrąjį ir per tiesioginį priėmimą, skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą – 2:

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose 0,5 balo
  Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa 1 balas
  Baigta Marijampolės kolegija 1 balas
  Baigta aukštoji mokykla 1 balas
  Baigta aukštesnioji mokykla 0,5 balo
  Baigta MarKo moksleivių akademija 1 balas
  Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1 balas
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas 0,5 balo
  Stojantiems į Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) 0,5 balo

   

  Stojantieji per tiesioginį priėmimą, dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, pateikia kartu su prašymu.

  Užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybės piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos (toliau – LR) tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikia prašymus studijuoti bei reikalingus dokumentus elektroniniu paštu Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriui (international@mkolegija.lt):

  Reikalingų dokumentų sąrašas užsieniečiams
  Užpildytą ir pasirašytą prašymą studijuoti
  Vidurinį ir kitą išsilavinimą liudijančių dokumentų originalą arba notaro patvirtintą

  kopiją, kartu su pažymių išrašo priedu (visi šie dokumentai turi būti anglų kalba arba teisėtai išversti į anglų kalbą)

  Studijų kokybės vertinimo centro pažymą (toliau – SKVC) dėl brandos atestato dalykų

  atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo

  Notaro patvirtintą paso kopiją ir  Nuotrauką (3×4 cm) dydžio
  Anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį oficialų dokumentą.Užsienio valstybių piliečiams,

  kurių oficiali valstybinė kalba yra anglų kalba, dokumentų, liudijančių anglų kalbos mokėjimą, pateikti nereikia

  Banko kvitą, patvirtinantį, jog sumokėtas stojimo mokestis 50 Eur
  Finansinius garantinius dokumentus (banko patvirtintą ir Affidavit, patvirtinantį studento

  galimybę padengti pragyvenimo ir studijų Lietuvoje išlaidas) – originalus, išduotus pagal tarptautinę teisę ir notariškai patvirtintus

  Visi dokumentai privalo būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus, prašymas dalyvauti konkurse nenagrinėjamas, o sumokėtas stojimo mokestis negrąžinamas.Dokumentai 2022 m. rudens semestrui priimami iki 2022 m. liepos 30 d. Apie pretendento tinkamumą studijuoti pageidaujamą studijų programą pagal pateiktus dokumentus sprendžia Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrius. Įvertinus pareiškėjo dokumentus, išsiunčiamas patvirtinimo raštas, liudijantis priėmimą į Kolegiją.

  Sprendimas dėl stojančiųjų priėmimo į atitinkamą studjų programą priimamas per 5-10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Pretendentas gavęs patvirtinimą iš Kolegijos apie priėmimą iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. sumoka avansinį mokestį už vienerių akademinių metų studijas. Mokestis sumokamas kartu su mokesčiu už bendrabutį (jei taikoma)  ir  studento sveikatos draudimo Lietuvoje mokesčiu.

  Visi banko mokesčiai padengiami stojančiojo lėšomis. Pretendentui sumokėjus metinę studijų įmoką, Kolegija tarpininkauja Nacionalinei D vizai ir (arba) leidimui laikinai gyventi LR gauti. Sumokėta studijų įmoka, atskaičius banko mokesčius, grąžinama stojančiajam tik tais atvejais, jei: stojantysis negauna Nacionalinės D vizos ir (arba) leidimo laikinai gyventi LR; nutraukė studijas savo noru ir pateikė motyvuotą/pagrįstą prašymą dėl studijų mokesčio grąžinimo. Grąžinima studijų dalis tik už likusį studijų laikotarpį. Netaikoma studijų įmokai už pirmus studijų metus.

  Studentas prieš atvykstant privalo informuoti Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrių apie atvykimą bei nurodyti atvykimo datą, laiką ir vietą. Užsienio valstybių piliečiai studijoms rudens semestrui atvyksta ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Neatvykus studijoms iki nurodyto termino, studentas braukiamas iš studentų sąrašų ir visi Kolegijos išduoti dokumentai leidimui laikinai gyventi LR ir daugkartinei vizai D gauti netenka galios. Užsieniečiai, įstoję į Kolegiją, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi LR arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi LR ar turėti leidimą nuolat gyventi LR. Užsieniečiai pasirašo su Kolegija studijų sutartį. Priimti studentai patys atsako ir pasirūpina visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, draudimu bei kelionės išlaidomis, kurios į studijų kainą neįskaičiuotos.

  Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys studijuoti atskirus studijų programų dalykus (modulius) ar jų grupes, gali tapti Kolegijos klausytojais. Pageidaujantys jais tapti Kolegijoje pildo nustatytos formos prašymą. Prašyme pretendentas į Kolegijos klausytojus nurodo pageidaujamos studijų programos ir pasirinktų dalykų pavadinimus bei studijų formą (nuolatinė, ištęstinė). Su pakviestais Kolegijos klausytojais pasirašoma atitinkamos formos klausytojo studijų sutartis.

  Prašymo forma

 • Dokumentai pateikiami (pildomi) (žr. lentelę) šiais atvejais:

  1. pateikiant prašymą
  2. pasirašant sutartį

  Bendrojo priėmimo metu prašymai pateikiami tik internetiniu būdu tinklalapyje www.lamabpo.lt. 2010-2022 m. imtinai vidurinį išsilavinimą įgijusiems stojantiesiems jokių kitų dokumentų pateikti nereikia, išskyrus pretenduojančius į papildomus balus (olimpiadų laimėtojai, įgiję profesinį išsilavinimą ir pan.).

  Reikalingų dokumentų sąrašas

  Dokumentai, pateikiami registruojant prašymą per LAMA BPO Dokumentai, pateikiami registruojant prašymą per tiesioginį priėmimą Dokumentai, pateikiami (užpildomi) sutarčių pasirašymo metu
  2010-2022 m. imtinai vidurinį išsilavinimą įgijusieji: prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje

  2009 m. ir ankščiau vidurinį išsilavinimą įgijusieji: prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje ir prašymo metu įkelta vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija (nuskenuota, nufotografuota)

  paso (asmens duomenų puslapio) arba asmens tapatybės kortelės kopija (įteikti) pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją palikti)

   

  Dokumentų, įrodančių galimybę pretenduoti į papildomus balus (olimpiadų laimėtojai, įgiję profesinį išsilavinimą ir t.t.), įkeliamos kopijos (nuskenuotos, nufotografuotos) prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje pildymo metu brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikti) sumokėtos registracijos įmokos kvitas
  1 fotonuotrauka (3×4 cm) (įteikti)
  brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (įteikti)
  pasirašoma studijų sutartis (susipažinus su Kolegijos vidaus tvarkos taisyklėmis)

  Studijų sutartį priimtieji studijuoti pasirašo Kolegijoje Studentų priėmimo konsultaciniame centre.

  Stojantieji, priimami tiesioginio priėmimo metu tik į valstybės nefinansuojamas vietas arba klausytojais Studentų priėmimo konsultaciniam centrui pateikia tokius pačius dokumentus, kaip ir bendrojo priėmimo metu.

  Stojantieji į Kolegiją, gavę kvietimą studijuoti, prieš pasirašydami studijų sutartį, sumoka registracijos įmoką –  24 Eur.  Registracijos įmoka negrąžinama. Rekvizitai mokėjimui:

  P. Armino g. 92 – 4,

  Marijampolė, LT-68125

  Įmonės kodas: 211967140

  ,,Swedbank” AB. Banko kodas 73000

  Sąsk. Nr. LT637300010092927444

 • Metinės studijų programų kainos 2022 m. studentų priėmimui

  Studijų kryptis Kolegijos studijų programos Studijų kainos, Eur
  NL IS
  Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas

  (per LAMA BPO informacinę sistemą)

  1. Apskaita Buhalterinė apskaita ir finansai 1853 1235
  2. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 2535 1690
  3. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 2400 1600
  4. Pedagogika Vaikystės pedagogika 2610 1740
  5. Socialinis darbas Socialinis darbas 1853 1235
  6. Vadyba Tarptautinio verslo vadyba 1853 1235
  7. Vadyba Darnaus verslo vadyba 1853 1235
  8. Vadyba Transporto logistika 1853 1235
  9. Teisės Teisė ir viešieji pirkimai 1575 1050
  10. Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga1 2535

  Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba užsienio studentams

  1. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 2650
  2. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 2650
   3. Vadyba Tarptautinio verslo vadyba 2650
  4. Socialinis darbas Socialinis darbas 2650

  Pastaba: priėmimo metu nesusirinkus pakankamam studijoms organizuoti studentų skaičiui, gali būti siūloma kita studijų forma ar studijų programa ir lankstus studijų grafikas

  1 – priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus patvirtinta SKVC

Studentų priėmimo konsultacinio centro dokumentai

Kilus klausimams kreiptis į:

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai
Mob. tel. +370 612 88087
El. paštas priemimas@mkolegija.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.15–17 val.
V 8.15–15.45 val.
Pietų pertrauka 12–12.30 val.

Marko moksleivių akademija

Žiurėti

MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos) žinias.

Marko moksleivių akademija siūlo rinktis šiuos modulius:

 • Lietuvių k. ir literatūros (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Matematikos (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Istorijos (IV gimnazijos klasių moksleiviams).