Kviečiame rinktis studijas Marijampolės kolegijoje!

 • Studijų programos ir studijų kainos 2024 m.
 • Konkursinis balas
 • Papildomi balai stojantiesiems
 • Minimalūs reikalavimai stojantiesiems
 • Motyvacijos testas, stojantiems į Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinis ugdymas pradinis ugdymas/) studijų programą.
 • Bendrojo LAMA BPO priėmimo datos ir terminai
 • Tiesioginis priėmimas į aukštesnį kursą
 • Užsieniečių priėmimas
 • Studijos klausytojo statusu
 • Registracijos įmoka ir rekvizitai
 • Finansinė parama studentams
 • BENDRABUTIS
 •  

  Studijų kryptis Kolegijos studijų programos Studijų kainos, Eur
  NL* IS*

  Studijų programos centralizuotam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas

  (per LAMA BPO informacinę sistemą)

  1. Apskaita Buhalterinė apskaita ir finansai 2046 1364
  2. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 2700 1800
  3. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 2640 1760
  4. Pedagogika Vaikystės pedagogika (pradinis ugdymas/ikimokyklinis ugdymas) 2970 1980
  5. Socialinis darbas Socialinis darbas 2046 1364
  6. Vadyba Tarptautinio verslo vadyba 2046 1364
  7. Vadyba Transporto logistika 2046 1364
  8. Vadyba Medijų vadyba 2046 1364

  Studijų programos priėmimui į Marijampolės kolegiją  tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba užsienio studentams

  1. Informatikos inžinerija Informacinių sistemų  technologijos ir kibernetinė sauga 3500
  2. Kalbos studijos Verslo anglų kalba ir komunikacija 3500

  Pastaba: priėmimo metu nesusirinkus pakankamam studijoms organizuoti studentų skaičiui, gali būti siūloma kita studijų forma ar studijų programa ir lankstus studijų grafikas

  Trumpinių paaiškinimai:

  *NL – nuolatinė studijų forma, paskaitos vyksta dienos metu darbo dienomis, studijų trukmė – 3 metai.

  *IS – ištęstinė studijų forma, paskaitos vyksta sesijomis, per semestrą 1 mėn. paskaitų, studijų trukmė – 4 metai.

   

   

 • 2024 m. minimalus konkursinis balas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas – 2,5 balo.

  Konkursinio balo skaičiuoklė.

   

   

   

 • Pildydami prašymą LAMA BPO sistemoje nepamirškite pridėti dokumentų, įrodančių teisę gauti papildomus balus. Papildomi balai, skiriami už šiuos pasiekimus:

  Kriterijus Kriterijaus vertė
  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose 0,5 balo
  Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa 1 balas
  Baigta aukštoji mokykla 1 balas
  Baigta aukštesnioji mokykla 0,5 balo
  Baigta MarKo moksleivių akademija 1 balas
  Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1 balas
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas 0,5 balo
  Stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą, teigiamas motyvacijos testo vertinimas 1 balas
  Stojantiems į Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) 0,5 balo
 • Stojantiesiems į Kolegiją, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

  Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys:

  • ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą.
  • Trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 16 balų.

  Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius:

  Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas: Stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas reikia: Stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas reikia:
  2024 m. išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

  •  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  •  bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.
  išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino.
  2023 m.

  2022 m.
  2021 m.

  išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;
  • bet kurio kito dalyko valstybinio brandos egzamino;

  penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.

  • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.
  2020 m.
  2019 m.
  išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino;

  penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio, suapvalinto iki sveikojo skaičiaus, ne mažesnio negu 6.

  • išlaikyto 1 valstybinio brandos egzamino.
  2018 m. išlaikytų 3 brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino; matematikos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu;
  • arba taikomi 2020 m. ir 2019 m. reikalavimai (parenkamas stojančiajam palankesnis variantas).
  • išlaikyto 1 valstybino brandos egzamino.
  2017 m.
  2016 m.
  išlaikytų 3 brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino;
  • matematikos valstybinio brandos egzamino.
  • vidurinio išsilavinimo.
  2015 m. išlaikytų 2 brandos egzaminų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinio brandos arba tarptautinio egzamino.
  • vidurinio išsilavinimo.
  2014 m.
  ir anksčiau
  • vidurinio išsilavinimo.
  • vidurinio išsilavinimo.

  Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas

  Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas

  Konkursiniam balui reikalingų  valstybinių brandos egzaminų (toliau -VBE) bei mokomųjų dalykų metiniai pažymiai ir svertiniai koeficientai

  Studijų programos Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai (SK)
  Pirmasis dalykas

   

  SK Antrasis dalykas

   

  SK Trečiojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, SK Lietuvių kalbos ir literatūros SK
  Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga matematika

   

  0,4

   

  informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija 0,2 0,2 0,2
  Buhalterinė apskaita ir finansai istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba  

  0,2

   

  0,2

  0,2
  Tarptautinio verslo vadyba
  Transporto logistika
  Medijų vadyba
  Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis ugdymas/ pradinis ugdymas) lietuvių kalba ir literatūra

   

  0,4

  matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 Istorija – 0,2
  Verslo anglų kalba ir komunikacija 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba 0,2 0,2 užsienio k. – 0,2
  Socialinis darbas istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
 • Stojantieji į Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinis ugdymas/ pradinis ugdymas ) studijų programą gali laikyti motyvacinį testą ir už teigiamą motyvacinio testo vertinimą gauti 1 papildomą balą prie stojamojo konkursinio balo stojant į valstybės nefinansuojamą  studijų vietą.

  Motyvacinio testo datas rasite https://marko.lt/priemimas/Bendrasis priėmimas

   

   

 • Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

  Bendrojo priėmimo per LAMA BPO datos ir terminai

   

  Pagrindinis priėmimas

  Prašymų priimti studijuoti registravimas. Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2024-06-01 – 2024-07-24 12 val.

  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas) studijų programą motyvacijos vertinimas* 2024-06-20, 2024-06-21, 2024-07-22, 2024-07-23
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-07-31 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2024-08-01 – 2024-08-02 16 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2024-07-31 15 val. – 2024-08-02 16 val.

  Papildomo priėmimo pirmas etapas

  Prašymų priimti registravimas***

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2024-08-05 – 2024-08-08 15 val.
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas) studijų programą motyvacijos vertinimas 2024-08-07
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-12 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2024-08-13 – 2024-08-14 16 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2024-08-12 15 val. – 2024-08-14 16 val.

  Papildomo priėmimo antras etapas

  Prašymų priimti registravimas***

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

  2024-08-19 – 2024-08-22 15 val.
  Stojančiųjų į Vaikystės pedagogikos (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas) studijų programą motyvacijos vertinimas 2024-08-21
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-26 iki 12 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

  Kolegijoje, adresu:

  P. Armino g. 92-4, Studentų priėmimo konsultaciniame centre 208 kab.

  2024-08-27 – 2024-08-28 16 val.
  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas** 2024-08-26 15 val. – 2024-08-28 16 val.

  * stojantieji pasirinktinai gali dalyvauti motyvacijos vertinime, stojant į valstybės nefinansuojamą studijų vietą už teigiamą motyvacijos vertinimą skiriamas 1 papildomas balas

   ** informacija dėl numatyto el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymo gali būti tikslinama, žiūrėti https://marko.lt/priemimas/

   *** prašymus į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas  su studijų stipendija gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija

  Priėmimo tvarka:

  • Teikiantieji prašymą studijuoti Kolegijoje turi užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Jungiamasi per tinklalapį lamabpo.lt., pasirenkama pirmosios pakopos tema. Registravimo metu nurodomi vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas, pasirenkamas prisijungimo prie BPIS slaptažodis. Užsiregistravusiam asmeniui suteikiamas BPIS vartotojo numeris.
  • Nustatytos formos prašymas užpildomas prisijungus prie BPIS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį. Stojantysis užpildo prašymą atsakydamas į anketos klausimus (nurodo identifikacinę, kontaktinę informaciją, kitus pasiekimus), ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Užsiregistravęs stojantysis BPIS nurodo, ar pretenduoja ir į antrąją konkursinę eilę (jei turi praktinės veiklos patirties, turi tam tikrą dalyvumo lygį ar kitų su socialine dimensija siejamų požymių) ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Jei valstybės registruose yra duomenų apie stojančiojo išsilavinimą, kvalifikacijas ir kitus pasiekimus, jie automatiškai įsikelia į stojančiojo paskyros laukus Pageidavimai nurodomi iš aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo, esančio vidiniame BPIS studijų programų registre. Pildant pageidavimų sąrašą reikia pasirinkti aukštąją mokyklą – Kolegiją, studijų programą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Užpildytą prašymą (suvestinę) galima atsispausdinti. Suvestinėje pateikiami stojančiojo pasirinkti pageidavimai, konkursinio balo reikšmės, priskirti stojamieji egzaminai, nedalyvavimo konkurse priežastys.
  • Pagrindinio priėmimo etapo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo etapo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pildant prašymą trumposios pakopos studijoms galima pateikti iki 3 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija ar valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Pageidavime nurodoma aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma (-os) ir finansavimo pobūdis. Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.
  • Teisingai užpildžius prašymą, atitinkamoje grafoje prie kiekvieno pasirinkimo konkursiniai balai įrašomi automatiškai. 2024 m. baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas ir dar negavusiems brandos atestato, konkursinis balas neskaičiuojamas. Toks stojantysis, gavęs vidurinio mokslo baigimo dokumentą, privalo grįžti prie ankščiau pradėto pildyti prašymo ir patvirtinti vidurinio išsilavinimo rezultatus.
  • Konkursinis balas prašymo pildymo metu neįrašomas ir asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 m. ir ankščiau. Tokie asmenys, LAMA BPO sistemoje pildydami prašymą, privalo prisegti prie jo nuskenuotus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus. Konkursinis balas pretendento prašyme atsiras po to, kai jo nusiųsti vidurinio išsilavinimo rezultatai atitinkamų tarnybų bus įvesti į elektroninę duomenų bazę.
  • Asmenims, neturintiems teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, bet prašyme tokį finansavimą pažymėjusiems, konkurse dalyvauti neleidžiama (prašyme atsiranda įrašas „konkurse nedalyvauja“).
  • Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriama papildomų balų, turimus duomenis stojantysis turi nurodyti atitinkamuose prašymo laukuose. Šie duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse (dėl įrašo nesutikimo su valstybinėse duomenų bazėse esančiu įrašu stojančiajam registracijos metu nurodytu paštu siunčiamas pranešimas apie duomenų neatitiktį ir prašoma patikslinti informaciją).
  • Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti ir kita svarbi informacija, jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės galios neturi, LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie BPIS.
  • Užsiregistravusių BPIS stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010 – metais (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo ir Kembridžo tarptautinę programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato ir / ar įgytų kvalifikacijų įrašus.
  • Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir / ar perlaikę brandos egzaminus 2009 ir anksčiau, turi įrodančių dokumentų nuskenuotas kopijas pridėti prie savo prašymo BPIS. Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, prie savo prašymo BPIS turi pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, nuskenuotą kopiją. Duomenis iš įkeltų dokumentų į BPIS įveda LAMA BPO darbuotojai.
 • Stojantys į aukštesnį kursą dokumentus pateikia tiesiogiai Marijampolės kolegijoje.

  Studentų priėmimas į aukštesnį kursą. Į aukštesnį studijų semestrą/kursą priimami asmenys, pageidaujantys tęsti studijas po studijų  nutraukimo Kolegijoje, studijavę kitoje aukštojoje mokykloje arba norintys studijuoti dar vieną Kolegijos studijų programą:

  Asmuo studijavęs Kolegijoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, bet neturėjęs studento statuso, gali būti priimtas į aukštesnį kursą, įskaičius jo ankstesnių studijų rezultatus.

  Asmenims, stojantiems į aukštesnį semestrą/kursą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai.

  Prašymas priimti į aukštesnį studijų semestrą/kursą pateikiamas tame fakultete, kuriame bus vykdomos studijos. Prie prašymo stojantysis privalo pateikti:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • studijų pažymėjimą iš tos(-ų) aukštosios(-ųjų) mokyklos(-ų), kurioje(-e) studijavo;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei studijos aukštojoje mokykloje baigtos) kopiją;
  • kitų reikalingų dokumentų, kurių pagrindu gali būti įskaitomi studijų rezultatai kopijas.

  Atvykdamas pasirašyti studijų sutartį stojantysis privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • brandos atestatą ir jo priedą arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus.

   

 • Užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip, pateikia prašymus studijuoti bei reikalingus dokumentus elektroniniu paštu Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriui (international@mkolegija.lt) (žr. lentelę):

  Reikalingų dokumentų sąrašas užsieniečiams
  Užpildytą ir pasirašytą prašymą studijuoti
  Vidurinį ir kitą išsilavinimą liudijančių dokumentų originalą arba notaro patvirtintą

  kopiją, kartu su pažymių išrašo priedu (visi šie dokumentai turi būti anglų kalba arba teisėtai išversti į anglų kalbą)

  Studijų kokybės vertinimo centro pažymą (toliau – SKVC) dėl brandos atestato dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo
  Paso kopiją ir  Nuotrauką (3×4 cm) dydžio
  Anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį oficialų dokumentą.Užsienio valstybių piliečiams, kurių oficiali valstybinė kalba yra anglų kalba, dokumentų, liudijančių anglų kalbos mokėjimą, pateikti nereikia
  Banko kvitą, patvirtinantį, jog sumokėtas stojimo mokestis 100 Eur
  Finansinius garantinius dokumentus (banko patvirtintą ir Affidavit, patvirtinantį studento galimybę padengti pragyvenimo ir studijų Lietuvoje išlaidas) – originalus, išduotus pagal tarptautinę teisę

   

  Visi dokumentai privalo būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus, prašymas dalyvauti konkurse nenagrinėjamas, o sumokėtas stojimo mokestis negrąžinamas. Dokumentai 2024 m. rudens semestrui priimami iki 2024 m. rugpjūčio 10 d. Apie pretendento tinkamumą studijuoti pageidaujamą studijų programą pagal pateiktus dokumentus sprendžia Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrius. Įvertinus pareiškėjo dokumentus, išsiunčiamas patvirtinimo raštas, liudijantis priėmimą į Kolegiją.

  Sprendimas dėl stojančiųjų priėmimo į atitinkamą studjų programą priimamas per 5-10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Pretendentas, gavęs patvirtinimą iš Kolegijos apie priėmimą iki 2024 m. rugpjūčio 30 d., sumoka avansinį mokestį už vienerių akademinių metų studijas. Mokestis sumokamas kartu su mokesčiu už bendrabutį (jei taikoma) ir studento sveikatos draudimo Lietuvoje mokesčiu.

  Visi banko mokesčiai padengiami stojančiojo lėšomis. Pretendentui, sumokėjus metinę studijų įmoką, Kolegija tarpininkauja Nacionalinei D vizai arba leidimui laikinai gyventi LR gauti. Sumokėta studijų įmoka, atskaičius banko mokesčius, grąžinama stojančiajam tik tais atvejais, jei: stojantysis negauna Nacionalinės D vizos arba leidimo laikinai gyventi LR; nutraukė studijas savo noru ir pateikė motyvuotą/pagrįstą prašymą dėl studijų mokesčio grąžinimo. Grąžinama studijų dalis tik už likusį studijų laikotarpį, netaikoma studijų įmokai už pirmus studijų metus.

  Prieš atvykstant studentas privalo informuoti Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyrių apie atvykimą bei nurodyti atvykimo datą, laiką ir vietą. Užsienio valstybių piliečiai studijoms rudens semestrui atvyksta ne vėliau kaip iki 2043 m. rugsėjo 30 d. Neatvykus studijoms iki nurodyto termino, studentas braukiamas iš studentų sąrašų ir visi Kolegijos išduoti dokumentai leidimui laikinai gyventi LR ir daugkartinei vizai D gauti netenka galios. Užsieniečiai, įstoję į Kolegiją, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi LR arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi LR ar turėti leidimą nuolat gyventi LR. Užsieniečiai pasirašo su Kolegija studijų sutartį. Priimti studentai patys atsako ir pasirūpina visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, draudimu bei kelionės išlaidomis, kurios į studijų kainą neįskaičiuotos.

 • Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus, jų grupes (modulius) ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Marijampolės kolegijos klausytojo studijas. Stojantiems į klausytojo studijas minimalus konkursinis balas netaikomas. Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus. Šie klausytojo studijų rezultatai suteikia galimybę įgyti Marijampolės kolegijos studento statusą ir / ar gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

  Stojantieji į klausytojo studijas Dokumenų priėmimo tarnybai pateikia dokumentą, liudijantį įgytą vidurinį išsilavinimą, asmens dokumentą bei prašymą studijuoti. Priėmimas į klausytojo studijas vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus.

 • Stojantieji į Kolegiją turi sumokėti registracijos įmoką:

  • stojant per Bendrąjį priėmimą – 50,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta prieš pasirašant studijų sutartį.
  • stojant į aukštesnį kursą – 50,00 Eur. Įmoka turi būti sumokėta pateikiant prašymą dėl priėmimo.

  Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:

  • grynais pinigais kolegijoje;
  • banko pavedimu į Marijampolės kolegijos sąskaitą:
  Banko pavadinimas AB bankas „Swedbank“
  Banko kodas 73000
  Sąskaitos Nr. LT637300010092927444
  Įmokos gavėjas Marijampolės kolegija
  Įmonės kodas 211967140
  Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka
  Stojančiojo vardas, pavardė jei mokama ne iš savo sąskaitos

  Jeigu studijų sutartis pasirašoma Studentų priėmimo konsultaciniame centre, prieš studijų sutarties pasirašymą stojantysis pateikia tai įrodančią informaciją.

   

 • Valstybinis studijų fondas

  Stipendijos ir parama studentams

 • Visą informaciją apie bendrabutį galite rasti čia.

Kilus klausimams kreiptis į:

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai
Mob. tel. +370 612 88087
El. paštas priemimas@mkolegija.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.15–17 val.
V 8.15–15.45 val.
Pietų pertrauka 12–12.30 val.

Marko moksleivių akademija

Žiurėti

MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos) žinias.

Marko moksleivių akademija siūlo rinktis šiuos modulius:

 • Lietuvių k. ir literatūros (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Matematikos (IV gimnazijos klasių moksleiviams),
 • Istorijos (IV gimnazijos klasių moksleiviams).