STIPENDIJOS

Skatinamosios

 • Skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja Marijampolės kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai.
 • Stipendijos mokamos iš stipendijų fondo, sudaromo iš valstybės biudžeto tam tikslui skirtų lėšų.
 • Skatinamųjų stipendijų fondo lėšos paskirstomos fakultetams proporcingai šiuose padaliniuose studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičiui.
 • Kolegijoje stipendijas skirsto Kolegijos stipendijų skirstymo komisija.
 • Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiai studijavusiems praeitą semestrą nuolatinės formos valstybės finansuojamose studijų vietose studentams, už gerus studijų rezultatus.

Stipendijų nuostatai

Socialinės

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

          Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašosistemas. Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

          Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

          Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Socialinių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainėje (Socialinės stipendijos).

Marijampolės kolegijos tarybos vardinė stipendija

2020–2021 m. m. rudens semestre Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos skirtos:

Lauritai Volungevičiūtei – Socialinio darbo studijų programos antro kurso studentei (SD19NS gr.)

Gabrielei Juodsnukytei – Socialinio darbo studijų programos antro kurso studentei (SD19NS gr.)

Vaidai Vosyliūtei – Socialinio darbo studijų programos antro kurso studentei (SD19NS gr.)

Rugilei Skamaročiūtei – Vaikystės pedagogikos studijų programos antro kurso studentei (SD19NS gr.)

Editai Jankauskaitei – Vaikystės pedagogikos studijų programos antro kurso studentei (VP18NS gr.)

Dariui Nemurai – Verslo anglų kalba studijų programos trečio kurso studentui (VA18NS gr.)

Daumantui Panitauskui – Verslo anglų kalba studijų programos trečio kurso studentui (VA18NS gr.)

Marijampolės kolegijos tarybos Vardinės stipendijos skyrimo Marijampolės kolegijos studentams nuostatai

Marijampolės savivaldybės studijų rėmimo fondo nuostatai

Tikslinės

Tikslinės stipendijos mokamos tik gavus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tam skirtas lėšas studentams, priimtiems į kolegiją ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas, skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje nurodytus asmenis.

Tikslinės stipendijos dydis – 115,85 eur. (400 litų ) per mėnesį.

Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Nepriklausomybės Akto signatarų

2018–2020 m. rudens semestre Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos skirtos:

Inesa Barzdaitytė – Verslo anglų kalba ir komunikacija, pirmas kursas, nuolatinės studijos, 2020

Nerijus Venerskas – nformacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga, antras kursas, ištęstinės studijos, 2019

Ineta Jankeliūnienė – Vaikystės pedagogika, trečias kursas, ištęstinės studijos, 2018

FINANSINĖ PARAMA

Finansinė parama neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems iš Valstybinio studijų fondo

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai

Reikalavimai išmokai gauti:

 1. Deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje.
 2. Turimas 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumą.
 3. Aukštojoje mokykloje studijuojama pirmą kartą bet kurioje studijų pakopoje, arba laipsnio nesuteikiančioje programoje, išskyrus atvejus kai neįgalusis buvo pašalintas arba nutraukė studijas ir pradeda studijuoti iš naujo.
 4. Neturi akademinių skolų arba nuobaudų.

Kaip gauti išmoką?

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia „Tikslinė išmoka“ ir pildo prašymo formą.

Kada pildyti paraišką?

Pagrindinis paraiškų priėmimas: vasario 1 d.–kovo 16 d.  ir rugsėjo 1 d.–spalio 16 d.

Papildomas paraiškų priėmimas*: balandžio 1 d.–rugpjūčio 31d. ir lapkričio 1 d.–sausio 31 d.

*Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per informacinę sistemą ,,Parama“.

Išmokos mokėjimo sustabdymas

 • jei nustatomas didesnis nei 45 % darbingumo lygis,
 • studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų.

Išmokos mokėjimo nutraukimas

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Išmokos neįgaliesiems iš Neįgaliųjų departamento

Finansinę pagalbą gali gauti studentai, kurie:

 1. turi sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 2. pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių studijų pirmosios pakopos programą, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis;

Studijuojantiems neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti;
 2. studijuojantiems nefinansuojamose vietose – už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Finansinės pagalbos priemonių teikimas

Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, iki rugsėjo 10 d. arba nuo tvarkos aprašo 6 punkte  nurodytų sąlygų atsiradimo dienos, Kolegijos buhalterijoje (210 kab.) turi užpildyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus. Daugiau informacijos Studijų ir karjeros skyriuje (205 kab.) ir tvarkos apraše.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarka Marijampolės kolegijoje

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiai rezultatais vienerius studijų metus baigusiems asmenims.

Teisę į kompensaciją turi asmenys, kurie:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Teisės į kompensaciją neturi asmenys:

 • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • kurie vienu metu studijuoja dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;
 • užsieniečiai, išskyrus MSĮ 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip;
 • kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Stipendijų skyrimo ir mokėjimų tvarkos aprašo nuostatomis;
 • kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Išsamesnė informacija:

Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Studijų kainos kompensavimas)

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

 

Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarka

 • Studentai, kolegijoje studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą.
 • Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Marijampolės kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui.
 • Studentai, neturins galimybės sumokėti visos kainos už semestrą, gali pateikti prašymą, kad būtų leista mokėti dalimis. Kolegijos studentai, pageidaujantys už studijas mokėti dalimis, turi kreiptis į savo fakultetų dekanus.
 • Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Studentai gali gauti:

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Valstybės remiamos paskolos).

Parama užsienio lietuviams

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Valstybinis studijų fondas teikia paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

 • Stipendiją;
 • Socialinę išmoką.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

 1. nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
 2. užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;
 3. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga. Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti, studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir:

 • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti nustatytos formos paraišką;
 • studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, turi pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus;
 • studentas, norintis gauti socialinę išmoką, turi pateikti socialinį statusą patvirtinančius dokumentus

Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį). Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka:

 1. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentai;
 2. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę puikų pasiekimų lygmenį;
 3. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę tipinį pasiekimų lygmenį;
 4. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę slenkstinį pasiekimų lygmenį;
 5. ištęstinės studijų formos pirmojo kurso studentai;
 6. ištęstinės studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Parama užsienio lietuviams).

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu:

 • asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą);
 • asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Į valstybės biudžetą reikia grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos.

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Studijų krepšelio grąžinimas).