STIPENDIJOS

Skatinamosios

 • Skatinamųjų stipendijų skyrimą reglamentuoja Marijampolės kolegijos stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.
 • Stipendijos mokamos iš stipendijų fondo, sudaromo iš valstybės biudžeto tam tikslui skirtų lėšų.
 • Skatinamųjų stipendijų fondo lėšos paskirstomos fakultetams proporcingai šiuose padaliniuose studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičiui.
 • Kolegijoje stipendijas skirsto Kolegijos stipendijų skirstymo komisija.
 • Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiai studijavusiems praeitą semestrą nuolatinės formos valstybės finansuojamose studijų vietose studentams, už gerus studijų rezultatus.

Socialinės

Socialinę stipendiją, kurios dydis  2023 m. 318,50 Eur, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama” ir užpildžius naują prašymą „Socialinė stipendija”. Prisijungimo metu asmens tapatybė nustatoma elektroninės bankininkystės, elektroninio arba mobilaus parašo priemonėmis (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Vardinės

Marijampolės kolegijos tarybos vardinė stipendija skirta

Laurai Pečkienei – Kultūros ir sporto industrijų vadybos programos studentei

Marijampolės kolegijos tarybos Vardinės stipendijos skyrimo Marijampolės kolegijos studentams nuostatai

Colin Vhite Bujauskas vienkartinės stipendijos

Colin Vhite Bujauskas vienkartinės vardinės stipendijos suteiktos:

 1. Omelai Grušelionytei – Verslo anglų kalbos ir komunikacijos nuolatinių studijų programos VAK21 NS grupės studentei.
 2. Kristinai Araminienei – Tarptautinio verslo vadybos ištęstinių studijų programos TV21IS grupės studentei.
 3. Egidijui Rimkui – Darnaus verslo vadybos ištęstinių studijų programos DV20IS grupės studentui.
 4. Tomui Diliui – Darnaus verslo vadybos ištęstinių studijų programos DV20IS grupės studentui.
 5. Skaistei Jankauskaitei – Verslo anglų kalbos ir komunikacijos nuolatinių studijų programos VAK2 l NS grupės studentei.

Vardinės Colin Vhite Bujauskas vienkartinės stipendijos Marijampolės kolegijos  studentams skyrimo nuostatai

UAB „CIE LT FORGE“ vardinės stipendijos

UAB „CIE LT FORGE” vardinės stipendijos skirtos:

Vardinės UAB „CIE LT FORGE“ stipendijos Marijampolės kolegijos studentams skyrimo nuostatai

Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos

2023-2024 mokslo metų pavasario semestre savivaldybės vardinės stipendijos suteiktos:

Ornelai Grušelionytei, VšĮ Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Verslo anglų kalbos ir komunikacijos nuolatinių studijų programos III kurso studentei.
Tomui Diliui, VšĮ Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Darnaus verslo vadybos ištęstinių studijų programos IV kurso studentui.
Sandrai Kirtiklytei, VšĮ Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės ir viešųjų pirkimų ištęstinių studijų programos III kurso studentei.
Vilmai Šlekaitienei, VšĮ Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo ištęstinių studijų programos III kurso studentei.
Adui Urmulevičiui, VšĮ Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos ištęstinių studijų programos III kurso studentui.
Andrėjai Valinčiūtei, VšĮ Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Tarptautinio verslo vadybos nuolatinių studijų programos II kurso studentei.

Tikslinės

Tikslinės stipendijos mokamos tik gavus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tam skirtas lėšas studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas, skirtas pedagogams rengti, priimtiems į kolegiją nuo  2010 m. iki 2019 m. (imtinai), išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje nurodytus asmenis.

Tikslinės stipendijos dydis – 200,00 Eur/mėn.

Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus  ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Tikslinės skatinamosios

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tikslinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sutartimi dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo, studentams, studijuojantiems Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programoje, valstybės finansuojamose vietose, įstojusiems 2020 m., 2021 m., 2022 m. skiriama 200 Eur/mėn. tikslinė skatinamoji stipendija.

Nepriklausomybės Akto signatarų

Inesa Barzdaitytė – Verslo anglų kalba ir komunikacija, pirmas kursas, nuolatinės studijos, 2020

Nerijus Venerskas – Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga, antras kursas, ištęstinės studijos, 2019

Ineta Jankeliūnienė – Vaikystės pedagogika, trečias kursas, ištęstinės studijos, 2018

FINANSINĖ PARAMA

DĖL STUDIJŲ KREPŠELIO LĖŠŲ GRĄŽINIMO TVARKOS

Studijų krepšelio lėšų grąžinimas administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – 2017 m. Aprašas) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2009 m. Aprašas).

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. Aprašo nuostatos taikomos asmenims, priimtiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2017 m. sausio 1 d., o asmenims, priimtiems į mokslo ir studijų institucijas iki 2016 m. gruodžio 31 d., lieka galioti 2009 m. Aprašo nuostatos.

Atsižvelgiant į 2009 m. Aprašo ir 2017 m. Aprašo nuostatas, prievolei grąžinti lėšas atsirasti reikalingos dvi aplinkybės – studijos valstybės finansuojamoje vietoje ir studijų nutraukimas arba asmens pašalinimas iš mokslo ir studijų institucijos. Asmenys, nutraukę valstybės finansuojamas studijas savo noru ar pašalinti iš mokslo ir studijų institucijos, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei 30 BSI dydžių asmenims, studijavusiems bakalauro programas / 50 BSI dydžių asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti / 70 BSI dydžių asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Atvejai, kada Fondas atleidžia asmenis nuo studijų krepšelio lėšų grąžinimo nurodyti yra nurodyti 2009 m. ir 2017 m. Aprašuose.

Tiek 2009 m. Aprašo 6, tiek 2017 m. Aprašo 7 punktuose yra nurodytas baigtinis atvejų, kai asmuo atleidžiamas nuo lėšų grąžinimo, sąrašas. Pažymime, kad kitais pagrindais Fondas atleisti asmenų nuo lėšų grąžinimo negali ir jokios išimtys nėra taikomos, net ir atskirai kreipiantis į Fondą.

Aprašuose nustatyta, kad asmuo per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo dienos privalo grąžinti visą sumą arba dalimis į įspėjime nurodytą Fondo sąskaitą. Todėl ypač svarbu, kad studentas aukštajai mokyklai nurodytų teisingą savo gyvenamosios (deklaruotos) vietos adresą, kuriuo, reikalui esant, studentas gautų laiku jam skirtus laiškus. Priešingu atveju, laiku negavęs laiško, studentas negauna ir svarbios informacijos dėl grąžintinų lėšų į valstybės biudžetą, ir, neretai, pasitaiko atvejų, kai studentas sužino, kad 3 metų grąžinimo terminas senai suėjęs ir yra paduotas į teismą, ar net antstoliams, lėšų išieškojimui.

Ypatingai atkreipiame dėmesį į tai, jog nėra jokios galimybės, suėjus grąžinimo terminui, atidėti ar pratęsti skolos grąžinimo termino.

Atsižvelgiant į tai, 2009 m. ir 2017 m. Aprašuose įtvirtinta nuostata, jog už laiku negrąžintas lėšas ar likusią negrąžintą jų dalį Fondas skaičiuoja delspinigius – 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. Jeigu asmuo Fondo nustatyta tvarka, t. y. per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, lėšų ir delspinigių negrąžina, reikiama suma išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Fondas administruoja lėšų grąžinimą ir kontroliuoja grąžinimo procesą, kol visiškai atsiskaitoma.

Aktualiausią studijų krepšelio lėšų grąžinimo informaciją, dažniausiai užduodamus studijų krepšelio lėšų grąžinimo klausimus bei teisės aktus galite rasti Fondo internetiniame puslapyje www.vsf.lrv.lt. Todėl raginame šia informacija aktyviai dalintis su savo studentais, paskelbti skelbimo lentose tam, kad ateityje nekiltų nemalonių situacijų nei Jūsų aukštajai mokyklai, nei Fondui.

Kilus klausimams, ar abejonėms dėl tam tikrų atvejų, kviečiame konsultuotis kreipiantis į Fondą. Fonde studijų krepšelio lėšų grąžinimo klausimais konsultuoja Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Mintarė Simonaitytė, tel. Nr. +370 6 583 0976, el. paštas mintare.simonaityte@vsf.lt.

Dėl akademinės bendruomenės narių su negalia aptarnavimo

Dalinamės informacija gauta iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės:

Akademinės bendruomenės nariai su negalia pagal poreikį gali kreiptis akademinės etikos klausimais į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą (toliau – Tarnyba).  Akademinės bendruomenės nariai su negalia bus priimami Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nuo 2024 m. sausio 1 d. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje), Švitrigailos g. 10, Vilniuje. Taip pat akademinės bendruomenės nariai su negalia į Tarnybą gali kreiptis elektroninių ryšių priemonėmis.

Būtina išankstinė registracija Tarnybos bendruoju el. p. info@etikostarnyba.lt arba telefonu +370 694 43992.

Finansinė pagalba neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems iš Valstybinio studijų fondo.

Tikslines išmokas turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai

Reikalavimai išmokai gauti:

 1. Deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje.
 2. Turimas 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumą.
 3. Aukštojoje mokykloje studijuojama pirmą kartą bet kurioje studijų pakopoje, arba laipsnio nesuteikiančioje programoje, išskyrus atvejus kai neįgalusis buvo pašalintas arba nutraukė studijas ir pradeda studijuoti iš naujo.
 4. Neturi akademinių skolų arba nuobaudų.

Kaip gauti išmoką?

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia „Tikslinė išmoka“ ir pildo prašymo formą.

Kada pildyti paraišką?

Pagrindinis paraiškų priėmimas: vasario 1 d.–kovo 16 d.  ir rugsėjo 1 d.–spalio 16 d.

Papildomas paraiškų priėmimas*: balandžio 1 d.–rugpjūčio 31d. ir lapkričio 1 d.–sausio 31 d.

*Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per informacinę sistemą ,,Parama“.

Išmokos mokėjimo sustabdymas

 • jei nustatomas didesnis nei 45 % darbingumo lygis,
 • studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų.

Išmokos mokėjimo nutraukimas

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Finansinės pagalbos priemonių teikimas neįgaliesiems iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Neįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.  iki rugsėjo 10 d. arba nuo Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems , studijuojantiems aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu,

6 punkte  nurodytų sąlygų atsiradimo dienos, Finansinės apskaitos skyriuje (305 kab.) turi užpildyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus.

Daugiau informacijos Studijų ir karjeros skyriuje (205 kab.) ir tvarkos apraše.

Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, studijuojantiems pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro) studijų programą ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

 • jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį):

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį);
 2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą.

Parama pedagogikos krypties studijų programos studentams

Vadovaujantis  Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų  studentams tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 559 redakcija) studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programą, skirtas pedagogams rengti, priimtiems į kolegiją 2020 m., 2021 m. skiriama 300 Eur/mėn. parama.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarka Marijampolės kolegijoje

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiai rezultatais vienerius studijų metus baigusiems asmenims.

Teisę į kompensaciją turi asmenys, kurie:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Teisės į kompensaciją neturi asmenys:

 • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • kurie vienu metu studijuoja dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;
 • užsieniečiai, išskyrus MSĮ 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip;
 • kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Stipendijų skyrimo ir mokėjimų tvarkos aprašo nuostatomis;
 • kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Išsamesnė informacija:

Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Studijų kainos kompensavimas)

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

 

Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarka

 • Studentai, kolegijoje studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą.
 • Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Marijampolės kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui.
 • Studentai, neturins galimybės sumokėti visos kainos už semestrą, gali pateikti prašymą, kad būtų leista mokėti dalimis. Kolegijos studentai, pageidaujantys už studijas mokėti dalimis, turi kreiptis į savo fakultetų dekanus.
 • Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas.

Valstybės remiamos paskolos

Studentai gali gauti tokių rūšių valstybės remiamas paskolas:

 • Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 3680 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2760 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos:

 • Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos. Paskolų sutartys sudaromos su einamaisiais metais konkursą laimėjusiais(-iu) bankais(-u). Bankas teikia paskolas lengvatinėmis sąlygomis tik tiems studentams ir tik tai sumai, kuriai studentai yra gavę valstybės garantiją. Dėl valstybės garantijos gavimo studentas nustatytais terminais elektroniniu būdu turi pateikti Fondui prašymą anketą;
 • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Palūkanos gali būti apmokamos tik studijoms pagal vieną studijų sutartį kiekvienoje studijų pakopoje. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia – po 12 mėnesių nuo paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos arba studijų nutraukimo datos, jei studijos nutrauktos anksčiau nei studijų sutartyje nurodyta pradinė studijų pabaigos data;
 • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų, išskyrus atvejus, kai nurodytas terminas baigtųsi paskolos gavėjui sulaukus daugiau nei 65 metų. Tokiu atveju paskolos grąžinimo grafikas sudaromas taip, kad paskola būtų baigta grąžinti ne vėliau nei paskolos gavėjui sueis 65 metai;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausia privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 187,50 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2020 m. yra 125 €), gali kreiptis į Valstybinį studijų fonadą.

 Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Valstybės remiamos paskolos)

Parama užsienio lietuviams

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius.

Valstybinis studijų fondas teikia paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

Stipendiją (mėnesinis dydis 159,25 Eur.);

Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi:

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

 • Stipendijos mėnesinis dydis 159,25 Eur.
 • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

 1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
 2. studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:
 • krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,
 • arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.
 1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas Fondas informuoja aukštąsias mokyklas per informacinę sistemą nuo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką telefonu +370 658 30997 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt .

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu:

 • asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą);
 • asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Į valstybės biudžetą reikia grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos.

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje (Studijų krepšelio grąžinimas).

Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (184 Eur/mėnesį – 2021 m.) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai  atitinkantys šiuos reikalavimus:

· Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

·  turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);

·  aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja studijuojantys pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

 

Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos „Parama” studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka”.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis).

https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines