Tau rūpi visuomenės sveikata ir gyvenimo kokybė?
Studijuok BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos tikslas – rengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje visų lygių asmens sveikatos priežiūros,  socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir bendruomenėse  bei visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, suvokiančius nuolatinio profesinio tobulėjimo svarbą, demonstruojančius kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą,  holistinį požiūrį bei taikančius mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

  Studijos organizuojamos viena forma: nuolatinių.

  Nuolatinių per 3,5 metų absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei tau rūpi visuomenės sveikata ir gyvenimo kokybė, jei nori inovatyviai ir kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, grindžiamą mokslu, o profesinėje veikloje taikyti inovatyvias technologijas, rinkis Bendrosios praktikos slaugos studijų programą.

   

 • Bendrieji kolegijiniai dalykai:

  15 kr.: Studijų įvadas ir profesinė etika, Informacinės sistemos, Specialybės užsienio kalba, Žmogaus sauga.

  Studijų krypties dalykai:

  90 kr.: Anatomija, fiziologija ir patologija, Bendroji slauga, Mikrobiologija, virusologija ir imunologija,   Pirmoji medicinos pagalba, Bendravimo psichologija, Farmakologija, Biofizika, biochemija ir radiologija, Terapinė ir geriatrinė slauga, Intervencinė slauga, Sveikatos ugdymas, Sveikatos mokslų tyrimų metodologija,   Akušerinė slauga,   Bendruomenės slauga, Chirurginė  slauga, Šeimos slauga, Fizinė medicina ir reabilitacija, Anestezija ir  intensyvi terapija, Psichinė slauga, Paliatyvi ir onkologinė slauga, Teisės ir administravimo pagrindai.

  Profesinės veiklos praktikos:

  87 kr.  Bendrosios slaugos praktika, Geriatrinės slaugos praktika, Terapinės slaugos praktika, Bendruomenės slaugos praktika, Akušerinės slaugos praktika, Chirurginės slaugos praktika, Fizinės medicinos ir reabilitacijos praktika, Psichikos sveikatos slaugos praktika, Intensyvios slaugos praktika, Baigiamoji praktika.

  Baigiamasis darbas –   9 kr

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, klinikinės situacijos analizės, realios situacijos imitavimas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas. Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

  Dėmesys praktikai:  praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Praktika organizuojama ir realizuojama bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės principu, t.y. įstaigų praktikos vadovai įtraukiami į praktikos užduočių rengimo ir praktikos organizavimo procesą.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

   

 • Karjeros galimybės:

  Absolventai dirba klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, socialinių paslaugų institucijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

   

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigę papildomas universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Bendrosios praktikos slauga
  biologija 0,4 chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų programos apimtis kreditais

Metinė studijų kaina

Bendrosios praktikos slauga

Slauga ir akušerija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3,5 metų

210 ECTS kreditų

Nuolatinės studijos 2692 Eur

*bus priimama, jei programa bus patvirtinta SKVC