Tau nesvetimas skaičių pasaulis?
Studijuok BUHALTERINĘ APSKAITĄ
IR FINANSUS

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Žinios ir jų taikymas
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programos tikslas – rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuoti, gebantį įgytas dalykines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, vystyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulėti, gebantį išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei tau nesvetimas skaičių pasaulis, sieki įgyti perspektyvią ir visada reikalingą specialybę, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Buhalterinės apskaitos ir finansų programoje.

 • Bendrieji kolegijiniai dalykai:

  Studijų įvadas ir profesinė etika, Bendravimo psichologija, Užsienio kalba, Žmonių sauga.

  Studijų krypties dalykai:

  Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Bendroji ir įmonių statistika, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Apskaitos pagrindai, Įmonių finansų valdymas, Finansinė analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinė apskaita, Verslo teisė, Individualių įmonių apskaita, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Vidaus kontrolė ir auditas, Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, Socialinių tyrimų metodologija, Kompiuterizuota apskaita, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Finansų pagrindai, Finansiniai skaičiavimai.

  Profesinės veiklos praktikos:

  Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika, Kompiuterizuotos apskaitos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika įmonėje.

  Alternatyviai pasirenkami dalykai – iš kiekvieno pasirinkimo renkamasi po vieną dalyką:

  • Apskaitos politika/ Projektų valdymas
  • Prekybos įmonių apskaita/ Viešojo sektoriaus apskaita
  • Žemės ūkio pagrindai/ Žemės ūkio finansai
  • Žemės ūkio įmonių apskaita/ Ūkininko ūkio veiklos apskaita

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

  • Apibūdina verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus;
  • Geba paaiškinti valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supranta jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje;
  • Žino apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supranta jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.

  Gebėjimai vykdyti tyrimus:

  • Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
  • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.

   Specialieji gebėjimai:

  • Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos srityje, savarankiškai pasirinkti technologines, organizacines ir metodines priemones;
  • Tinkamai taiko apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tvarkydamas nacionalinių subjektų apskaitą;
  • Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir skaitmenizuoti informaciją;
  • Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoja konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą;
  • Geba tvarkyti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitą: parengti pirminius apskaitos dokumentus, įforminti ūkines operacijas, apskaityti turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, parengti finansines, statistines ir kitas ataskaitas, deklaruoti mokesčius;
  • Geba apibendrinti, analizuoti ir sisteminti subjekto duomenis, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, pinigų srautus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo ir kitais klausimais;
  • Geba dalyvauti rengiant subjekto biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti finansinę riziką.

   Socialiniai gebėjimai:

  • Geba bendrauti su apskaitos specialistais, vadovybe, kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą, vadovaujasi profesine etika ir pilietiškumu;
  • Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti;
  • Geba profesionaliai komunikuoti valstybine ar bent viena užsienio kalba.

   Asmeniniai gebėjimai:

  • Geba savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėtis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį;
  • Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, inovatyvumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
 • Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.

  Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

   

 • Studijų programos skiriamieji bruožai:
  Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

  Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį,  įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, organizuoti įvairius renginius ir spręsti studentams kylančias problemas.

  Karjeros galimybės:

  Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.

  Absolventai galės steigti finansinių paslaugų įmonę ir teikti finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

   

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Buhalterinė apskaita ir finansai Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Buhalterinė apskaita ir finansai

6531LX067

Apskaita

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2046 Eur, ištęstinės studijos 1364 Eur

UAB „Suvalkijos apskaita“ 

Vazniškių ŽŪB 


„Marijampolės kolegija man suteikė puikią galimybę ugdyti savo turimas vertybes, išmokti būtinų gyvenimui pamokų.“

– Jurgita