Tau nesvetimas skaičių pasaulis?
Studijuok BUHALTERINĘ APSKAITĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymo ir mokymosi veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programos tikslas – rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuoti, gebantį įgytas dalykines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, vystyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulėti, gebantį išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei tau nesvetimas skaičių pasaulis, sieki įgyti perspektyvią ir visada reikalingą specialybę, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Buhalterinės apskaitos ir finansų programoje.

 • Bendrieji kolegijiniai dalykai:

  Studijų įvadas ir profesinė etika, Bendravimo psichologija, Užsienio kalba, Žmonių sauga.

  Studijų krypties dalykai:

  Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Bendroji ir įmonių statistika, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Apskaitos pagrindai, Įmonių finansai, Finansinė analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinė apskaita, Verslo teisė, Individualių įmonių apskaita, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Vidaus auditas ir kontrolė, Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, socialinių tyrimų metodologija Kompiuterizuota apskaita, Verslo kalba ir dokumentų valdymas.

  Profesinės veiklos praktikos:

  Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika, Kompiuterizuotos apskaitos praktika, Profesinės veiklos praktika įmonėje, Baigiamoji praktika.

  Alternatyviai pasirenkami dalykai – iš kiekvieno pasirinkimo renkamasi po vieną dalyką:

  • Apskaitos politika / Finansiniai skaičiavimai
  • Prekybos įmonių apskaita / Marketingas
  • Žemės ūkio pagrindai / Žemės ūkio finansai
  • Žemės ūkio įmonių apskaita / Ūkininko ūkio veiklos apskaita

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.

  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

   

 • Karjeros galimybės:

  Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.

  Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Buhalterinė apskaita Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Buhalterinė apskaita

6531LX067

Apskaita

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 1853 Eur, ištęstinės studijos 1235 Eur

„Marijampolės kolegija man suteikė puikią galimybę ugdyti savo turimas vertybes, išmokti būtinų gyvenimui pamokų.“

– Jurgita