Tai nauja, patraukli studijų programa, suteikianti galimybę realizuoti verslo idėjas…

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos darnaus verslo vadybos studijų programos tikslas – rengti specialistus gebančius realizuoti verslo idėjas bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, tirti ir analizuoti verslo aplinką bei siekti darnaus verslo vystymosi, gebančius derinti verslininkystės ir vadybos gebėjimus, inovatyvumą ir kūrybiškumą.

   

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei nori kurti draugišką aplinkai verslą, studijuoti naują, patrauklią studijų programą, turėti išskirtinę galimybę rinktis vieną iš programos specializacijų (Kultūros ir sporto industrijos, Sveikatingumo ir grožio verslas, Socialinių medijų rinkodara, Agroverslas), kurti atsakingą verslą, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius, ieškai galimybės išvykti studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ programas, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Darnaus verslo vadybos programoje.

 • Bendrieji kolegijiniai dalykai – 15 kr.:

  Įvadas į studijas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba, Darnioji plėtra.

  Studijų krypties dalykai –123 kr.:

  Krypties dalykai – 93 kr. (Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Verslo apskaita ir finansai, Verslo teisė, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Socialinės medijos ir reklama, Vadovavimo psichologija, Rinkodara ir rinkotyra, Aplinkosauga ir žmonių sauga, Strateginis valdymas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Komandinis darbas, Baigiamasis darbas).

  Profesinės veiklos praktikos pagal pasirinktą specializaciją – 30 kr. (Pažintinė praktika).

  Kultūros ir sporto industrijos: Vadybos praktika įstaigoje, Profesinė praktika kultūros/sporto organizacijoje, Baigiamoji praktika.

  Sveikatingumo ir grožio verslas: Sveikatingumo praktika, Grožio paslaugų praktika; Sveikatingumo ir grožio verslo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

  Socialinių medijų rinkodara

  Agroverslas: Gyvulininkytės gamybinių procesų valdymas, Augalininkytės gamybinių procesų valdymas, Agroserviso praktika, Baigiamoji praktika.

  Specializacijų dalykai:

  Kultūros ir sporto industrijos: kultūros istorija ir politika, kultūros vadyba ir kūrybinės industrijos, laisvalaikio ir renginių vadyba, sporto vadyba ir industrijos, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas.

  Sveikatingumo ir grožio verslas: Visuomenės sveikata, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, SPA paslaugos ir veikla, veido priežiūros paslaugos, kosmetinė chemija ir medžiagotyra, spalvotyra ir makiažas, kūno priežiūra ir puoselėjimas.

  Socialinių medijų rinkodara

  Agroverslas: gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas; augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, agrotechnologinių procesų mechanizavimas, precizinė (tikslioji) žemdirbystė, aternatyvieji agroverslai, agropolitika  ir agrorinkos.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Baigęs studijų programą galės dirbti privataus verslo  sektoriuje vadybininkais ir vadovais pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose; kurti ir vystyti nuosavą verslą, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.

  Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Darnaus verslo vadyba Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Darnaus verslo vadyba

6531LX072

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 1800 Eur, ištęstinės studijos 1200 Eur