Sieki spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas?
Studijuok SOCIALINĮ DARBĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos socialinio darbo studijų programos tikslas – rengti specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungti į projektinę veiklą, plėtoti inovatyvias paslaugas; sugeba kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus bei naujoves; geba teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; geba suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jeigu sieki spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas, nori dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, domina įsitraukimas į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas, sieki gilesnio savęs pažinimo, nori dalyvauti Erasmus+ programose ir studijuoti bei praktiką atlikti užsienyje, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Socialinio darbo programoje.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.:

  filosofijos įvadas, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, informacinės technologijos.

  Studijų krypties dalykai – 96 kr.:

  Bendroji ir raidos psichologija, socialinė psichologija, studijų įvadas ir profesinė etika, socialinė gerontologija ir paliatyvi pagalba, socialiniu projektų rengimas ir valdymas, socialinė reabilitacija ir integracija, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, socialinio darbo teorijos ir metodai, socioedukacinis darbas su vaikais ir jaunimu, socialinė politika, socialinės paslaugos, žmogaus teisės, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinių tyrimų metodai, krizių intervencija ir bendruomenės sutelktumas, socialinė raida, supervizija.

  Profesinės veiklos praktikos – 30kr.:
  Pažintinė praktika; Socialinio darbo su atveju praktika; Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika; Studijų programos (šakos) praktika; Baigiamoji praktika.

  Baigiamasis darbas – 9 kr.

  Specializacijos – 21 kr.:

  Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ar Socialinio darbo vadyba.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

   

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros ir studijų galimybės:

  Studentai gali dirbti Lietuvos ir užsienio valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose bei organizacijose, įkurti ir vadovauti nuosavam socialiniam verslui.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Socialinis darbas Istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Socialinis darbas

6531JX014

Socialinis darbas

Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2046 Eur, ištęstinės studijos 1364 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namai
Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimas

„Studijų metu išmokstame būti vieningi ir dalintis gerąja patirtimi“.

– SD studentės