Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį …

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus bei naujoves; teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą.  Studentai dalyvauja Erasmus + programose.  Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti ir praktikas atlikti užsienyje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. filosofijos įvadas, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, informacinės technologijos.
  Studijų krypties dalykai – 96 kr. Bendroji ir raidos psichologija, socialinė psichologija, studijų įvadas ir profesinė etika, socialinė gerontologija ir paliatyvi pagalba, socialiniu projektų rengimas ir valdymas, socialinė reabilitacija ir integracija, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, socialinio darbo teorijos ir metodai, socioedukacinis darbas su vaikais ir jaunimu, socialinė politika, socialinės paslaugos, žmogaus teisės, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinių tyrimų metodai, krizių intervencija ir bendruomenės sutelktumas, socialinė raida, supervizija.

  Profesinės veiklos praktikos – 30kr.: Pažintinė praktika; Socialinio darbo su atveju praktika; Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika; Studijų programos (šakos) praktika; Baigiamoji praktika.

  Baigiamasis darbas – 9 kr.

  Specializacijos – 21 kr.: Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ar Socialinio darbo vadyba.

  Studento pasirinkimai:

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros ir studijų galimybės:

  Studentai gali dirbti Lietuvos ir užsienio valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose bei organizacijose, įkurti ir vadovauti nuosavam socialiniam verslui.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Socialinis darbas Istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Socialinis darbas

6531JX014

Socialinis darbas

Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.