• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos tarptautinio verslo vadybos studijų programos tikslas – rengti konkurencingus tarptautinėje rinkoje specialistus, turinčius ne tik naujausias teorines žinias, bet ir praktinių įgūdžių, kurie studijų metu lavinami kolegijos Imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“ ir profesinės veiklos praktikose tarptautinėse verslo įmonėse, suvokiančius globalizacijos įtaką verslo įmonių, tarptautinių rinkų, žmogiškųjų išteklių ir informacijos ryšiams pasaulyje, įgijusius pažangių tarptautinio verslo vadybos žinių, reikalingų priimant socialiai atsakingus sprendimus įmonės tikslų įgyvendinimui tarptautinėje aplinkoje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei svajoji apie karjerą, kurios neribotų valstybės sienos, sieki gilintis į tarptautinio verslo vadybos dalykus, nori kartu tobulinti ir anglų kalbos įgūdžius studijuojant Verslo ir Dalykinės anglų kalbos dalykus, ieškai galimybės pagal Erasmus+ programą išvykti studijuoti į užsienio aukštąją mokyklą (ir) ar atlikti praktiką tarptautinėje įmonėje, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Tarptautinio verslo vadybos programoje.

 • Bendrieji koleginių dalykai –Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Darnioji plėtra.

  Studijų krypties dalykai:

  Krypties dalykai: Taikomoji matematika, Taikomoji ekonomika, Informacinės technologijos versle, Žmonių sauga, Verslo apskaita ir finansai, Tarptautinio verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija,  Tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Strateginis valdymas, Derybos versle, Tarptautinio verslo tinklai ir rinkos, Verslo anglų kalba,  Dalykinė anglų kalba, Dalykinis tekstų rašymas, Stilistika ir leksikologija.

  Profesinės veiklos praktikos: tarptautinio verslo vadybos pažintinė praktika, komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, dalykinės kalbos praktika, tarptautinio verslo valdymo praktika, visuminė praktika.

  Baigiamasis darbas.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Darbas Lietuvos ir užsienio tarptautinėse verslo įmonėse, jų rinkodaros ir pardavimo skyriuose, galimybė užimti padalinio vadovo pareigas ar kurti savo verslą.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos krypties magistrantūros studijas. Galimybė šios studijų programos absolventams studijas tęsti pagal universitetinių studijų programas užsienio aukštosiose mokyklose.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Tarptautinio verslo vadyba Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Tarptautinio verslo vadyba

6531LX068

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 1800 Eur, ištęstinės studijos 1200 Eur