• Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Studijų rezultatai
 • Konkursinio balo sandara
 • Studijų kokybė
 • Siekiame parengti teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų, atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, tobulėti, planuoti savo karjerą ir mokytis visą gyvenimą.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Studijų programos skiriamieji bruožai
  Studijų programa yra orientuota ne tik į profesinių kompetencijų plėtojimą, įvairių teisės šakų pažinimą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, paremtą į studentą orientuotu mokymu. Studentai įgyja gebėjimus analizuoti, kritiškai mąstyti, rasti problemų sprendimus.
  Kiekvienas pageidaujantis teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos studentas gali studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose, su kuriomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienyje. Studentams sudaromos sąlygos įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (lietuvių kalbos kultūra, informacinės technologijos, logika, užsienio kalba);

  Studijų krypties dalykai –138 kr., kuriuos sudaro:

  krypties dalykai – 96 kr.  (profesinė etika ir studijų įvadas, bendroji ir teisės psichologija, teisės teorija, LR teisėsaugos institucijos, valstybės ir teisės istorija, civilinė teisė, konstitucinė teisė, civilinio proceso teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji  dalis), baudžiamojo proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, kriminalistika, sociologija ir socialinių tyrimų metodologija, kriminologija, intelektinės nuosavybės teisė, ES teisė, tarptautinė teisė);

  profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (pažintinė praktika (3 kr.), teisėsaugos institucijų veikla (9 kr.), studijų programos šakos praktika (6 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.));

  baigiamasis darbas – 12 kr.

  Viešųjų pirkimų srities dalykai – 18 kr. (viešųjų pirkimų teisė, viešųjų pirkimų teismų praktika, centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, įmonių teisė;

  Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

  Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programoje yra pateikti šie laisvai pasirenkami dalykai: lyginamoji konstitucinė teisė, Lietuvos teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai. Be to, studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Karjeros galimybės:

  Teisininko pareigybė teritorinėse prokuratūrose, teismo posėdžių sekretoriaus, probacijos tarnybos ir pataisos namų pareigūno ir kt. pareigybės valstybės teisinėse institucijose.
  Viešųjų pirkimų specialisto, juristo, personalo tarnybos darbuotojo pareigos privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse, įstaigose, organizacijose.

  Praktikos metu studentai. įgyja praktinių įgūdžių, išmoksta dirbti konkrečioje darbo vietoje ir pritaikyti teorines žinias savarankiškoje praktinėje veikloje

  Norintys turi galimybę atlikti praktikas užsienyje.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
  Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

  1. Žinios ir jų taikymas:

  1.1. Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus;

  1.2. Žino tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, Europos Sąjungos teisės pagrindus;

  1.3. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausių institutų turinį;

  1.4. Žino teisininko profesinės etikos pagrindus;

  1.5. Geba įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje ir spręsdamas konkrečias teisines problemas;

  1.6. Turi bazines antrosios kalbos žinias;

  1.7. Turi bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių žinias ir gebėjimus jas taikyti.

  1. Gebėjimai atlikti tyrimus:

  2.1. Geba atlikti problemų analizę;

  2.2. Geba atlikti mokslinius-empirinius tyrimus formuluodamas tyrimo tikslus ir uždavinius, keldamas hipotezes ir jas tikrindamas, rinkdamas ir analizuodamas duomenis bei darydamas išvadas;

  2.3. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis.

  1. Specialieji gebėjimai:

  3.1. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;

  3.2. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.

  1. Socialiniai gebėjimai:

  4.1. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes;

  4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis;

  4.3. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais;

  4.4. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius;

  4.5. Pasirengę prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.

  1. Asmeniniai gebėjimai:

  5.1. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį;

  5.2. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;

  5.3. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Teisė ir viešieji pirkimai istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
 • Mokymo ir mokymosi veiklos:

  Realizuojant studijų programą taikomi aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai. Jie padeda teoriją derinti su praktinėmis užduotimis, integruoti žinias problemoms spręsti, skatina studentų savarankiškumą, tobulėjimą, motyvaciją, ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, analizuoti problemas. Naudodami euristinius studijų metodus, dėstytojai įgalina studentus aktyviai dalyvauti diskusijose, patirties išsakyme, svarstymuose, kuo anksčiau pamatyti sąsajas tarp mokslo ir būsimos profesinės veiklos. Dalykų tikslai realizuojami pasitelkiant probleminį mokymąsi, praktinių situacijų ir atvejų analizę, projektinį darbą, dokumentų analizę, praktiką darbo vietoje, praktinių pavyzdžių analizę, realių problemų sprendimą projektinėje veikloje. Aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai proporcingai derinami su tradiciniais žinių gebėjimų ugdymo metodais: paskaitomis, seminarais, diskusijomis ir konsultavimu.

  Studijų programos išorinio vertinimo išvados

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Studijų kaina

Teisė ir viešieji pirkimai

6531KX006

Teisė

Teisės profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos – 1283 Eur/m., ištęstinės studijos – 855 Eur/m.