Domina nusikalstamų veikų atskleidimas?
Studijuok TEISĘ IR VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos tikslas – parengti teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų, atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, tobulėti, planuoti savo karjerą ir mokytis visą gyvenimą.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei tave domina nusikalstamų veikų atskleidimas, ieškai studijų programos orientuotos ne tik į profesinių kompetencijų plėtojimą, įvairių teisės šakų pažinimą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, paremtą į studentą orientuotu mokymu, nori įgyti gebėjimus analizuoti kritiškai mąstyti, rasti problemų sprendimus, ieškai galimybės studijuoti per Erasmus+ programą ar atlikti praktiką užsienyje bei sieki įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Teisės ir viešųjų pirkimų programoje.

 • Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.:

  lietuvių kalbos kultūra, informacinės technologijos, logika, užsienio kalba.

  Studijų krypties dalykai –138 kr.:

  krypties dalykai – 96 kr.  (profesinė etika ir studijų įvadas, bendroji ir teisės psichologija, teisės teorija, LR teisėsaugos institucijos, valstybės ir teisės istorija, civilinė teisė, konstitucinė teisė, civilinio proceso teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji  dalis), baudžiamojo proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, kriminalistika, sociologija ir socialinių tyrimų metodologija, kriminologija, intelektinės nuosavybės teisė, ES teisė, tarptautinė teisė);

  profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (pažintinė praktika (3 kr.), teisėsaugos institucijų veikla (9 kr.), studijų programos šakos praktika (6 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.));

  baigiamasis darbas – 12 kr.

  Viešųjų pirkimų srities dalykai – 18 kr. (viešųjų pirkimų teisė, viešųjų pirkimų teismų praktika, centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, įmonių teisė;

  Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

  Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programoje yra pateikti šie laisvai pasirenkami dalykai: lyginamoji konstitucinė teisė, Lietuvos teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai. Be to, studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Realizuojant studijų programą taikomi aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai. Jie padeda teoriją derinti su praktinėmis užduotimis, integruoti žinias problemoms spręsti, skatina studentų savarankiškumą, tobulėjimą, motyvaciją, ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, analizuoti problemas. Naudodami euristinius studijų metodus, dėstytojai įgalina studentus aktyviai dalyvauti diskusijose, patirties išsakyme, svarstymuose, kuo anksčiau pamatyti sąsajas tarp mokslo ir būsimos profesinės veiklos. Dalykų tikslai realizuojami pasitelkiant probleminį mokymąsi, praktinių situacijų ir atvejų analizę, projektinį darbą, dokumentų analizę, praktiką darbo vietoje, praktinių pavyzdžių analizę, realių problemų sprendimą projektinėje veikloje. Aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai proporcingai derinami su tradiciniais žinių gebėjimų ugdymo metodais: paskaitomis, seminarais, diskusijomis ir konsultavimu.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Teisininko pareigybė teritorinėse prokuratūrose, teismo posėdžių sekretoriaus, probacijos tarnybos ir pataisos namų pareigūno ir kt. pareigybės valstybės teisinėse institucijose.
  Viešųjų pirkimų specialisto, juristo, personalo tarnybos darbuotojo pareigos privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse, įstaigose, organizacijose.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
  Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Teisė ir viešieji pirkimai istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Teisė ir viešieji pirkimai

6531KX006

Teisė

Teisės profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 1695 Eur, ištęstinės studijos 1130 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

Marijampolės rajono apylinkės teismas
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra
Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimas
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Marijampolės savivaldybės administracija

„Įdomiausia, kai dėstytojai patys dirbantys teisinėje sistemoje, paskaitų metu taiko realius pavyzdžius. Tikrų bylų, įvairių situacijų analizavimas leidžia iš arčiau susipažinti ko galima tikėtis ateityje“

– Aistė