Nori organizuoti transporto įmonių veiklą ir vystymąsi?
Studijuok TRANSPORTO LOGISTIKĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos transporto logistikos studijų programos tikslas – rengti specialistus, kurie išmano tarptautinių pervežimų, sandėliavimo, muitinės paslaugas, geba pristatymo poreikius suderinti su geriausiu logistikos sprendimu.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei nori organizuoti transporto įmonių veiklą ir vystymąsi, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Transporto logistikos programoje.

 • Bendrieji kolegijiniai dalykai:

  Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba I, Specialybės užsienio kalba II.

  Studijų krypties dalykai:

  Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Taikomoji ekonomika, Tarpkultūrinė komunikacija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir verslumas, Socialinių tyrimų metodologija, Logistikos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Verslo teisė, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Informacinės sistemos logistikoje, Rinkodara ir rinkotyra, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Sandėlių ir terminalų logistika, Logistikos sistemų grandžių valdymas, Krovinių vežimo valdymas, Intelektualios transporto sistemos, Darnioji lyderystė, Pavojingų krovinių vežimo organizavimas, Muitinės procedūros.

  Profesinė veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė, Logistikos praktika, Krovinių vežimo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

  Studijos baigiamos studento parengtu baigiamojo darbo gynimu.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse: gamybos, prekybos, transporto, sandėliuose ir terminaluose, logistikos padaliniuose ir centruose, organizuoti ir valdyti krovinių vežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus, užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse, kurti savo verslo įmonę ir kt.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Įgijęs Verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galima toliau tęsti studijas  pagal socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijų programas ir, baigęs papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Transporto logistika matematika 0,4  istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Transporto logistika

6531LX123

Vadyba

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2046 Eur, ištęstinės studijos 1364 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

G. Luckaus firma Rida, UAB 

Jono ratai, UAB  

„Čia studijuodama turiu visas galimybes tobulėti“.

– VAIDA