Domiesi vaikų ugdymu?
Studijuok VAIKYSTĖS PEDAGOGIKĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos vaikystės pedagogikos studijų programos tikslas – rengti specialistus gebančius kokybiškai organizuoti ugdomąsias veiklas, įvertinti  individualius vaikų pasiekimus, kūrybiškai jiems taikyti inovatyvius ugdymo metodus.

  Vaikystės pedagogikos  studijų programa turi būtiną motyvacijos vertinimą!

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei domiesi vaikų ugdymu, tau svarbi Lietuvos ateitis – vaikai, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Vaikystės pedagogikos programoje.

 • Studijų dalykai (moduliai), praktika:

  Pedagogines studijas sudaro 66  ECTS kreditai: 36 kreditai skirti teorinei  studijų d.  (vaiko  psichologija, bendroji ir inovatyvioji pedagogika, alternatyvioji vaikystės pedagogika, profesinė komunikacija ir medijos, tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai, socioedukacinių veiklų modeliavimas, įtraukusis ugdymas, pedagoginių studijų baigiamasis darbas) ir 30 kreditų profesinės veiklos praktikai (pedagoginė pažintinė praktika, pedagogo asistento praktika, ugdomoji praktika globojant mentoriui, priešmokyklinio ugdymo praktika, savarankiška pedagoginė praktika).

  90 ECTS kreditų skirta ikimokyklinio ugdymo specializacijos moduliui (vaiko sveikata ir saugumas,  vaiko žaidimo pedagogika ir psichologija,  IT panaudojimas ikimokykliniame ugdyme, švietimo vadyba, vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje,   kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus  vaikų ugdymas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje).

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.

  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti  auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir /ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei šeimose  su vaikais nuo gimimo iki 6-7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Vaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos arba geografija 0,2 0,2 istorija – 0,2

  DĖMESIO! Į šią studijų programą vykdomas motyvacijos vertinimas.

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Vaikystės pedagogika

6531MX010

Pedagogika

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2610 Eur, ištęstinės studijos 1740 Eur

„Čia siūlomos studijos yra itin kokybiškos. Studijuodama įgijau daug naudingų ir praktiškų žinių, kurias sėkmingai pritaikau darbe“.

– Aušra