Domiesi vaikų ugdymu?
Studijuok VAIKYSTĖS PEDAGOGIKĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Specializacijos
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos vaikystės pedagogikos studijų programos tikslas – rengti pedagogą, kuris remdamasis naujausiomis mokslo žiniomis ir ugdymo praktika, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimu bei ugdymo turinio gairėmis, geba kokybiškai kurti inovatyvias ir į individualizuotą ugdytinių kompetencijų plėtrą orientuotas ugdymo (si) aplinkas pagal pasirinktą specializaciją (ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo).

  Vaikystės pedagogikos studijų programoje galima laikyti motyvacinį vertinimą ir prisidėti 1 balą prie konkursinio balo stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

   

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei domiesi vaikų ugdymu, tau svarbi Lietuvos ateitis – vaikai, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Vaikystės pedagogikos programoje.

 • Programos studentams siūloma pasirinkti vieną iš šių dviejų specializacijų: ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo.

  • Ikimokyklinio ugdymo specializacija suteikia psichologinius vaiko fizinės, socialinės-emocinės ir kultūrinės raidos pagrindus, pažinimo ir kognityvinių gebėjimų raidos aspektų ir ankstyvojo ugdymo didaktikos specifikos supratimą. Šios specializacijos studijų turinys padės pedagogams pažinti vaiko vystymosi poreikių ir galių, savireguliacijos ir žaidimo aspektus, išmokti kūrybiškai ugdyti vaikus, pritaikyti įvairiapusio ankstyvojo ugdymo pradmenis.
  • Pradinio ugdymo specializacija suteikia mokslo, didaktines bei praktines žinias, kurios įgalina pedagogą kurti vaikams patrauklų individualizuotą ir diferencijuotą ugdymo turinį. Šios specializacijos studijų turinys padės pedagogams išmokti taikyti įvairias ugdymo strategijas, technologijas ir ugdymosi aplinkas, kurti ir išbandyti ugdymo veiklas, bendradarbiaujant teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui.
 • Studijų dalykai (moduliai), praktika:

  Bendrieji koleginiai dalykai sudaro 18 ECTS kreditų (studijų įvadas ir pedagoginė etika, ugdymo filosofija, edukacinės ir informacinės technologijos, vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM), profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių).

  Pedagogines studijas sudaro 60 ECTS kreditų: 30 kreditų skirti teorinei studijų daliai (vaiko psichologija, bendroji ir inovatyvioji pedagogika, vaikystės alternatyvioji pedagogika, tiriamojo darbo ir akademinio rašymo metodika, įtraukusis ir personalizuotas ugdymas) ir 30 kreditų profesinės veiklos praktikai (pedagoginė pažintinė praktika, pedagogo asistento praktika, ugdomoji praktika, ugdomoji praktika (priešmokyklinė), savarankiška pedagoginė praktika).

  93 ECTS kreditai skirti vienam iš pasirinktų ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo specializacijos moduliui.

  Ikimokykinio ugdymo specializacijos modulio dalykai: vaiko sveikata ir saugumas, vaiko žaidimo pedagogika ir psichologija, ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadyba, vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje, kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo didaktikos, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo didaktikos, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo didaktikos, socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje, kursinis darbas.

  Pradinio ugdymo specializacijos modulio dalykai: vaiko gerovė ir sveikata, vaiko ugdymo psichologija, socioedukacinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, lyderystė ir švietimo vadyba, dorinis ugdymas (etikos didaktika, tikybos didaktika), vaikų literatūra ir tautosaka, lietuvių kalbos didaktika, matematikos didaktika, šokio didaktika, dailės ir technologijų didaktika, pasaulio pažinimo didaktika, muzikos didaktika, fizinio ugdymo didaktika, ugdymo proceso vertinimo ir įsivertinimo strategijos, kursinis darbas.

  Studijų pabaigoje rašomas profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 9 ECTS kreditai.

  Pasirenkamiesiems dalykams skirta 9 ECTS kreditai.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai, darbas grupėse, debatai, veiklos atvejų analizė, dokumentų, literatūros analizė, praktinės patirties aptarimas, modeliavimas, projektų rengimas, veiklos įsivertinimas ir kt.

 • Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jo koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.

 • Karjeros galimybės:

  Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti valstybinėse ar privačiose švietimo ir ugdymo įstaigose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje pagal pasirinktą specializaciją, kurti darbo vietas.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Vaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos arba geografija 0,2 0,2 istorija – 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas)

6531MX010

Pedagogika, Ugdymo mokslai

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas

Lietuvių k.

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2970 Eur, ištęstinės studijos 1980 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

Marijampolės Saulės pradinė mokykla

„Čia siūlomos studijos yra itin kokybiškos. Studijuodama įgijau daug naudingų ir praktiškų žinių, kurias sėkmingai pritaikau darbe“.

– Aušra