Negali gyventi be anglų kalbos ir bendravimo?
Studijuok VERSLO ANGLŲ KALBĄ IR KOMUNIKACIJĄ

 • Trumpai apie studijų programą
 • Studijuojami dalykai ir praktikos
 • Mokymosi ir mokymo veiklos
 • Studijų rezultatų vertinimo būdai
 • Karjeros ir studijų galimybės
 • Konkursinio balo sandara
 • Marijampolės kolegijos verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programos tikslas – rengti specialistus gebančius teikti verslo kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos srityse, globalioje dalykinio bendravimo aplinkoje.

  Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių.

  Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

  Jei negali gyventi be anglų kalbos ir bendravimo, nori teikti verslo kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos srityse, domina reklamos psichologija, tarpkultūrinė komunikacija, dalykinė anglų kalba ar socialinės medijos ir viešieji ryšiai, nori, kad dėstytų specialistai iš Lietuvos ir užsienio, ieškai galimybės studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, kviečiame pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Verslo anglų kalbos ir komunikacijos programoje.

 • Studijų dalykai (moduliai), praktika:

  Analitinės informacinės sistemos, Žmonių sauga, Kalbos kultūra ir specialybės kalba, Lietuvos kultūros istorija, Diskurso pagrindai, Verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Lotynų kalba, Organizacijos psichologija, Tyrimų metodologija, Dalykinis rašymas ir stilistinė teksto analizė, Anglų kalbos gramatika, Šiuolaikinė anglų kalba, Anglų kalbos leksikologija, Dalykinė anglų kalba, Tarpkultūrinė komunikacija, Inovacijos ir strateginiai sprendimai, Vertimas raštu ir žodžiu, Lyderystė ir komandinis darbas, Derybos versle ir verslo etika, Pažintinė praktika, Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Dalykinės kalbos praktika, Vertimo praktika, Visuminė praktika, Antroji dalykinė užsienio kalba, Projektų valdymas, Socialinės medijos, Marketingas, Viešieji ryšiai, Komunikacijos teorijos.

  Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr.:

  Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

 • Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
  Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai: kompiuterinės vertimo programos ir įrangos naudijimas, veiklos TV studijoje, debatai, kompiuterinės programėlės, simuliacinės veiklos, World Cafe metodas, t.t..

 • Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 • Karjeros galimybės:

  Vertėjo, vadybininko ar konsultanto pareigos visuose verslo sektoriuose.

  Vadovo padėjėjo, asistento, referento, personalo, komunikacijos skyriaus specialisto darbas valdymo ir administravimo institucijose, įvairiose verslo, mokslo, švietimo ir kultūros įmonėse.

  Tolesnių studijų galimybės:

  Asmenys, įgiję dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas  Lietuvos  aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų  krypties universitetines  pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas. Kolegijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra numatytos  papildomosios  studijos.

 • Studijų programa Pirmasis dalykas Svertinis koeficientas Antrasis dalykas Svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
  Verslo anglų kalba ir komunikacija lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų kryptis

Suteikiama kvalifikacija

Kalba, kuria dėstoma

Studijų forma ir trukmė

Metinė studijų kaina

Verslo anglų kalba ir komunikacija

6531NX004

Kalbos studijos

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai

Nuolatinės studijos 2640 Eur, ištęstinės studijos 1760 Eur

Rinkis vieną iš praktikos vietų

„Mokėsi taikyti socialines medijas įvairiais atvejais, pritaikant anglų kalbą ir kitus studijuojamus dalykus“

– Gytė