Europos Sąjungos projektai

Informacija apie investicijų projektą „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo).

STEAM atviros prieigos centrai kuriami įgyvendinant ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinami projektai

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, susiduriantiems su sunkumais naudojantis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais.

Projekto įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijos ir skaitmenines inovacijas.

Projekto įgyvendinimas:  2022-08-16 iki 2024-06-30.

Projekto tikslinė grupė – pedagogai ir mokiniai, valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai ir mokytojai.

Projekto veiklos 

EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platforma

  1. Naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje diegimas, sudarant sąlygas skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurtis ir išbandyti,
  2. Mokytojų inovatorių tinklo kūrimas, kuriant ir išbandant švietimo inovacijas.
  3. Ekspertinė pagalba švietimo inovacijų kūrėjams kuriant ir išbandant skaitmeninius sprendimus švietimui.
  4. Pedagoginių skaitmeninių kompetencijų stiprinimas sudarant galimybes pedagogams įgyti informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ir pedagogų bei aukštųjų mokyklų dėstytojų patobulinusių skaitmenines kompetencijas per neformaliuosius mokymus.
  5. Pedagogų skatinimas vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir gerųjų praktikų sklaidą dalyvaujant tarptautinėse stažuotėse ir bendradarbiaujant su kitų valstybių EdTech centrais ir platformomis.

Technologinių sprendimų, reikiamų skaitmeninių mokymo, studijų išteklių švietimo įstaigose sukūrimas (skaitmeninis turinys)

  1. Skaitmeninių mokymo priemonių rengimas. Priemonės kuriamos dalykams, kurie neturi viešai prieinamo bendrojo ugdymo programas atitinkančio skaitmeninio turinio. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių turinčių, gabių, tautinių mažumų mokyklose besimokančių mokinių, lituanistinių mokyklų mokinių grupių poreikiams.
  2. Studijų dalykų skaitmeninimas. Projekto metu skelbiamas kvietimas aukštosioms mokykloms siūlyti skaitmeninamų dalykų, modulių, užduočių, laboratorinių darbų (toliau – studijų turinys) sąrašą pagal pateiktus apimties, kokybės, viešinimo ir kitus reikalavimus.
  3. Nuotolinio / mišraus ugdymo prototipo sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas; hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpinant klases bei auditorijas.
  4. Hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpti mokyklas ir aukštųjų mokyklų auditorijas.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

 

Kiti įgyvendinti projektai

Projektai, kuriuose kolegija dalyvauja/dalyvavo partnerio teisėmis

Dalyvauja partnerio teisėmis

Projektas „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone Fusion)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019)

Projektas „Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022)

Projektas „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje (CREATIVE LAB)“  (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002)

Projektas ,,Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0029)

Projektas “Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas” (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021)

Dalyvavo partnerio teisėmis

Projektas „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-020

Projektas „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-031

Projektas „Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą“
SFMIS VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-004

Projektas „Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimanèios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo“
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-058

Projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbanèių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projektas „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-056

Projektas „Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001

Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“
SFMIS Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Projektas „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-041

INTERREG IVC programos projekto
Nr. BF-3-1-3

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“
SFMIS Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

Projektas „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės  gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse“ SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007