Europos Sąjungos projektai

Informacija apie investicijų projektą „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo).

STEAM atviros prieigos centrai kuriami įgyvendinant ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Kiti įgyvendinti projektai

Projektai, kuriuose kolegija dalyvauja/dalyvavo partnerio teisėmis

Dalyvauja partnerio teisėmis

Projektas „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone Fusion)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019)

Projektas „Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022)

Projektas „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje (CREATIVE LAB)“  (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002)

Projektas ,,Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0029)

Projektas “Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas” (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021)

Dalyvavo partnerio teisėmis

Projektas „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-020

Projektas „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-031

Projektas „Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą“
SFMIS VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-004

Projektas „Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimanèios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo“
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-058

Projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbanèių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projektas „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-056

Projektas „Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001

Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“
SFMIS Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Projektas „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-041

INTERREG IVC programos projekto
Nr. BF-3-1-3

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“
SFMIS Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

Projektas „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės  gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse“ SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007