Laisvai pasirenkami dalykai
Nauja

Laisvai pasirenkamų dalykų (LPD) pasirinkimo tvarka

Per visus studijų metus kiekvienas studentas privalo išklausyti ne mažiau kaip 9 ECTS kreditus laisvai pasirenkamų  dalykų, konkretų kreditų skaičių apibrėžia studijuojama  studijų programa.

Studentai gali papildomai, negu numatyta studijų programoje, nemokamai studijuoti vieną 3 ECTS kreditų apimties LPD per visą studijų laikotarpį.

LPD suskirstyti į 3 grupes:

I LPD gr. Dalykai skirti studentų meninei ir sportinei saviraiškai bei kultūringo laisvalaikio organizavimo saviugdai;
II LPD gr. Bendrieji koleginiai dalykai, skirti bendrųjų kompetencijų ir bendrakultūrinio išprusimo ugdymui;
III LPD gr. Studijų krypties dalykų grupė, skirta profesinių kompetencijų gilinimui.

Pasirinkimas vyksta etapais. Nesusidarius reikiamam studentų skaičiui (minimalus studentų skaičius-15) konkretaus dalyko studijų grupė neformuojama ir studentai turi rinktis kitą dalyką.

Studentus su LPD pasirinkimo tvarka, sąrašais, iš kurių konkretaus pasirinkimo metu gali rinktis dalykus ir dalykų anotacijomis supažindina LPD Komisija, dalyvaujant katedrų vedėjams abiejų fakultetų studentų susirinkimo metu.

Svarbu

Pasirinkimo eiga

I etapas. Studentai pasirenka LPD ir savo pasirinkimą pažymi studijų programą kuruojančioje katedroje LPD pasirinkimo formoje.

Fakultetų prodekanai tikslina studentų pasirinkimus, formuoja grupes ir srautus. Sudaryti LPD sąrašai pagal suformuotas grupes skelbiami www.marko.lt.

II etapas
Studentas privalo pasitikrinti, ar yra įtrauktas į skelbiamus LPD sąrašus. Jeigu pasirinktam LPD grupė nesuformuota, studentas dar kartą pažymi pasirinktą dalyką (iš tų dalykų, kuriems sukomplektuotos grupės) kiekviename semestre pas fakulteto prodekaną LPD pasirinkimo formoje.

Studentams be pateisinamos priežasties nepažymėjusiems LPD pasirinkimo iki nurodytos datos, LPD tampa akademiniu įsiskolinimu.

Išsami informacija pateikiama MK Laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarkos apraše.
Kilus klausimams dėl LPD pasirinkimo kreiptis į studijų programą kuruojančią katedrą arba fakulteto prodekaną.